تبلیغات
دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین د

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق ...............................................................................................................................1

1-1. مقدمه ...............................................................................................................................................................2

1-2. ضرورت انجام تحقیق ......................................................................................................................................3

1-3. تعریف مسأله ....................................................................................................................................................5

1-4. کاربرد تحقیق ...................................................................................................................................................6

1-5. روش کار ............................................................................................................................................................6

1-6. ساختار تحقیق .................................................................................................................................................6

 1. مرور ادبیات و پیشینه تحقیق ...................................................................................................8

2-1. مقدمه .................................................................................................................................................................9

2-2. تعاریف ...............................................................................................................................................................9

2-2-1. زنجیره تأمین ..........................................................................................................................................9

2-2-2. مدیریت زنجیره تأمین .......................................................................................................................11

2-2-3. زنجیره ارزش، عرضه و تقاضا ............................................................................................................13

2-2-4. نیاز به مدیریت زنجیره تأمین ..........................................................................................................14

2-2-5. شبکه زنجیره تأمین ...........................................................................................................................16

2-3. مروری بر تحقیقات پیشین ........................................................................................................................18

2-4. بهینه سازی و انواع روش های آن ............................................................................................................33

2-5. بررسی روش های جستجو و بهینه سازی ...............................................................................................35

2-5-1. روش های شمارشی ...........................................................................................................................36

2-5-2. روش های محاسباتی .........................................................................................................................36

2-5-3. روش های ابتکاری ..............................................................................................................................37

2-5-4. روش های فرا ابتکاری .......................................................................................................................39

2-5-4-1. الگوریتم ژنتیک (GA) ...........................................................................................................40

2-5-4-2. الگوریتم شبیه سازی تبریدی (SA) ....................................................................................43

2-5-4-3. الگوریتم جستجوی ممنوعه (TS) ........................................................................................45

2-5-4-4. الگوریتم جستجوی پرندگان (PSO) ...................................................................................48

2-6. مروری بر الگوریتم حل ...............................................................................................................................49

2-7. پیشینه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب (NSGA) .........................................51

2-8. جمع بندی .....................................................................................................................................................54

 1. 3. مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل .......................................................................................55

3-1. مقدمه ............................................................................................................................................................56

3-2. مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در مدل ارائه شده ...............................................................................56

3-3. ویژگی و شرایط مساله مورد نظر ...............................................................................................................56

3-4. هدف طراحی مدل ریاضی ..........................................................................................................................59

3-5. نتایج مورد انتظار از حل مدل ریاضی طراحی شده ..............................................................................59

3-6. نمادها و تعاریف ............................................................................................................................................59

3-7. پارامترها .........................................................................................................................................................60

3-8. متغییرهای تصمیم .......................................................................................................................................64

3-9. تابع هدف و محدودیت های مساله مورد نظر .........................................................................................65

3-10. تفسیر محدویت های مساله ....................................................................................................................67

3-11. بررسی روش حل مدل ..............................................................................................................................69

3-11-1. الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (چند هدفه) ...........................................................70

3-11-2. گام های الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب ..................................................................71

3-12. جمع بندی ..................................................................................................................................................73

 1. نتایج محاسباتی و تحلیل آن ها ..............................................................................................74

4-1. حل مثال ........................................................................................................................................................75

4-1-1. بخش اول ..............................................................................................................................................75

4-1-2. بخش دوم .............................................................................................................................................83

4-1-2-1. توسعه روش حل بر پایه الگوریتم ژنتیک چند هدفه .......................................................83

4-1-2-2. گام های الگوریتم ....................................................................................................................83

4-1-2-2-1. تعریف کروموزوم ............................................................................................................85

4-1-2-2-2. ایجاد جمعیت اولیه .......................................................................................................85

4-1-2-2-3. شیوه رمز گشایی یک کروموزوم ................................................................................85

4-1-2-2-4. تابع برازش ......................................................................................................................85

4-1-2-2-5. مکانیزم نمونه گیری .....................................................................................................85

4-1-2-2-6. عملگرهای تقاطعی .........................................................................................................85

4-1-2-2-7. عملگرهای جهشی .........................................................................................................86

4-1-2-2-8. استراتژی برخورد با محدودیت ها .............................................................................87

4-1-2-3. حل مدل بوسیله الگوریتم .....................................................................................................87

4-1-2-3-1. مثال عددی .....................................................................................................................87

4-1-2-3-2. نتایج محاسباتی ..............................................................................................................89

4-1-2-3-3. آنالیز تابع هدف ..............................................................................................................90

4-2. جمع بندی ....................................................................................................................................................92

 1. نتیجه گیری و پیشنهادهای آتی .............................................................................................93

5-1. نتیجه گیری ..................................................................................................................................................94

5-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ..............................................................................................................94

فهرست منابع ................................................................................................................................96

پیوست ها .....................................................................................................................................102

پیوست الف : کد لینگو مربوط به مثال عددی بخش اول .................................................................................102

فهرست جداول

جدول 4-1 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی (تعداد کالاها وتسهیلات) ......................................75

جدول 4-2 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(تقاضاها) ....................................................................76

جدول 4-3 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(نرخ های مصرف) ....................................................76

جدول 4-4 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت) ....................................................76

جدول 4-5 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(پارامترهای مربوط به تواناییهای کیفی واحدها) ........77

جدول 4-6 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت تخصیص) ..................................77

جدول 4-7 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت تهیه) ..........................................78

جدول 4-8 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های واحد تهیه) ..........................................78

جدول 4-9 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(حد بالای ارسالی واحدها) .....................................79

جدول 4-10 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(حد بالای ارسالی واحدها به واحدهای دیگر) ..........79

جدول 4-11 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(ظرفیت واحدها) ...................................................80

جدول 4-12 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(منبع مورد استفاده در هر واحد) ......................80

جدول 4-13 مقادیر متغییرهای تصمیم گیری مربوط به انتخاب تسهیلات(پیکربندی شبکه) ..................81

جدول 4-14 بهترین مقدار توابع هدف در مجموعه جواب های پارتو در تکرارهای مختلف .......................88

جدول 4-15 مقادیر متغییرهای تصمیم گیری مربوط به انتخاب تسهیلات(پیکربندی شبکه) ..................90

جدول 4-16 مقدار جواب های پارتو به ازای وزن های مختلف .........................................................................91

فهرست تصاویر و نمودار

نمودار 2-1 طبقه‌بندی انواع روش‌های بهینه‌سازی ..............................................................................................35

نمودار 2-2 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک .............................................................................................................42

نمودار 3-1 الگوریتم بهینه سازی ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) ...........................................72

شکل 2-1 نحوه رفتار دسته جانوران هنگام برخورد با خطر و الگو گیری الگوریتم PSO از این مطلب ......48

شکل 2-2 بهینه محلی و بهینه کلی ........................................................................................................................50

شکل 3-1 شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه .........................................................................................................58

شکل 4-1 شبکه بهینه زنجیره تأمین مثال عددی فوق( بخش اول) ...............................................................81

شکل 4-2. شبکه بهینه زنجیره تأمین مثال عددی فوق( بخش دوم) ..............................................................89

شکل 4-3. نمودار پارتو حاصل از اجرای الگوریتم ................................................................................................90

چکیده

طراحی شبكه زنجیره تأمین یكی از مسائل كلیدی در برنامه‌ریزی استراتژیك زنجیره تأمین می‌باشد که به پیکر بندی شبکه زنجیره تأمین اشاره دارد و به عنوان مسأله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تأمین، اثرات دیرپایی روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد. به عبارت دیگر، یك طراحی مناسب شبكه زنجیره تأمین منجر به دستیابی به یك ساختار بهینه می‌شود كه این امر مدیریت موثر و رقابتی زنجیره تأمین را امكان‌پذیر می‌نماید.

در این پایان نامه یک مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند هدفه[1]، چند مرحله ای [2] و چند محصولی[3] با در نظر گرفتن سطوح کیفی مورد بررسی قرار می گیرد که هدف از ساخت آن تعیین بهترین واحدهای هر سطح (تامین کننده ها،کارخانه ها، ...) از شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه با توجه به پارامترها و معیارهای در نظر گرفته شده در راستای بهینگی مدل و شبکه، طراحی و تعیین بهترین مسیرهای (شبکه) ارتباطی بین واحدهای منتخب هر سطح با سطوح دیگر و همچنین تعیین حجم کالاهای انتقالی در این مسیرهای بهینه می باشد. همچنین در این مساله چندین پارامتر مهم از قبیل تقاضای مشتریان، هزینه های عملیاتی و ظرفیت تولیدی و ارسالی تسهیلات به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شده اند. در ابتدا مروری جامع بر ادبیات طراحی شبکه زنجیره تأمین با رویکردهای متفاوت انجام می شود و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید، تولید و توزیع در شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه می شود. سپس با توجه به پیچیدگی حل این مسأله و NP-hard بودن آن روش فرا ابتکاری [4] الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نا مغلوب ((NSGA-II[5] تشریح و در انتها نیز نحوه عملکرد مدل با یک مثال عددی و نیز حل آن در نرم افزار متلب[6] مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

در دهه هشتاد میلادی، سازمان ها جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، بیشتر روی سیستم هایی مانند تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع وغیره تمرکز داشتند. اما از آن جایی که این مزایای رقابتی به وسیله رقبا تقلید می شدند از پایداری لازم برخوردار نبودند. در واقع تلاش برای بهینه سازی فرایند های سازمانی بدون در نظر گرفتن شرکت های بیرونی به خصوص تأمین کنندگان و مشتریان امری بی فایده به نظر می رسید و سازمان هایی که با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترکی گام بر می داشتند عملکرد بهتری داشتند. اینجا بود که مفهوم زنجیره تأمین متولد شد.[1]. فارازل زنجیره تأمین را از جدیدترین و بهترین موضوعات که سازمان ها با بهره گرفتن از آن در پی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذینفعان خود هستند، می داند. [2].

زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای به مشتریان را انجام می دهد.زنجیره های تأمین در سازمان های تولیدی و خدماتی وجود دارند، هر چند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر شدیدا تغییر کنند. در سالیان اخیر توجه زیادی به مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین صورت گرفته است. در گذشته معمولا برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد عناصر موجود در تولید و توزیع یک محصول شامل مراکز تأمین، مراکز تولید و مراکز توزیع یک محصول، هر یک بطور جداگانه انجام می گرفت که این امر مشکلات و هزینه های گوناگونی را در یک چرخه تولید محصول به بار می آورد. از نواقص چنین برنامه ریزی هایی می توان به عدم هماهنگی بین تولید کننده، توزیع کننده، مشتری وفروشنده در دریافت و ارسال کالا، تولید و توزیع کالا و عدم ارسال به موقع کالا اشاره کرد.

در این فصل مروری بر ضرورت و اهمیت مساله، بیان مساله، کاربردهای آن در مسائل واقعی، روش انجام تحقیق و همچنین ساختار فصل های آتی انجام می گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپیدانلود متن کامل در سایت
40y.ir


+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:13 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی .

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده


آدیپوکین­ها یا آدیپوکیتوکین­ها[1]، سایتوکین­هایی هستند که از بافت آدیپوسیت ترشح می‌شوند و از جمله می­توان به واسپین و کمرین اشاره کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات سطوح واسپین و کمرین در موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی می‌باشد. بدین منظور در این مطالعه 35 سر موش نژاد اسپرگوداولی از نمونه­های در دسترس آزمایشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز انتخاب شدند، که 15 سر موش در گروه کنترل و 20 سر موش در گروه تجربی قرار گرفتند. از نظر تغذیه و جنس و سن کنترل­های لازم انجام شد. آزمودنی­های گروه­های تمرینی با شدت بالا مطابق با برنامه تمرینی، فعالیت دویدن روی نوارگردان را به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا کردند. این تمرین به صورت فزاینده و با رعایت اصل اضافه بار انجام شد. داده­های حاصل از پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار spss.16 و آزمون t مستقل و جهت تعیین رابطه بین متغیر­­های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که تمرین و فعالیت بدنی باعث کاهش سطوح پروتئین واسپین و افزایش سطح سرمی کمرین می‌شود. در نهایت مشخص گردید جهت ایجاد تغییرات قابل توجه در سطوح هورمون واسپین و کمرین، انجام هشت هفته فعالیت ورزشی کافی است و تغییر در عامل شدت و مدت زمان فعالیت ورزشی، می­تواند بر پاسخ این هورمون­ها تاثیر داشته باشد.

واژه­های کلیدی : واسپین، کمرین، تمرین هوازی شدید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه.................................................................................................................................. 2

1-2- بیان مسأله.......................................................................................................................... 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................... 8

1-4- اهداف تحقیق................................................................................................................. 11

1-4-1- هدف کلی............................................................................................................. 11

1-4-2- اهداف اختصاصی................................................................................................ 11

1-5- سوالات تحقیق............................................................................................................... 11

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش..................................................... 12

1-6-1- تعریف مفهومی.................................................................................................... 12

1-6-1-1- واسپین............................................................................................................. 12

1-6-1-2- کمرین.............................................................................................................. 12

1-6-1-3- بافت چربی...................................................................................................... 12

1-6-1-4- فعالیت هوازی................................................................................................. 13

1-6-2- تعریف عملیاتی.................................................................................................... 13

1-6-2-1- فعالیت هوازی................................................................................................. 13

1-6-2-2- موش نژاد اسپراگوداولی............................................................................... 13

فصل دوم: مفاهیم نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه............................................................................................................................... 15

2-2- مفاهیم بنیادی پژوهش................................................................................................ 16

2-2-1- بافت چربی............................................................................................................ 16

2-2-2- بافت چربی سفید................................................................................................ 16

2-2-3- بافت چربی قهوه ای........................................................................................... 17

2-2-4- تاریخچه کوتاهی درباره آدیپوکین ها............................................................ 17

2-2-5- پروتئازهای سرین................................................................................................ 20

2-2-6- سرپین ها.............................................................................................................. 20

2-2-7- واسپین.................................................................................................................. 23

2-2- 8- مراحل تولید واسپین....................................................................................... 25

2- 2- 9- تاثیرات القای واسپین بر مصرف غذا و سوخت و ساز گلوکز.............. 26

2-2-10- مطالعه مداخله واسپین در از دست دادن وزن....................................... 27

2-2-11- غلظت سرم واسپین در چاقی و بیماری های متابولیک....................... 28

2-2-12-انتشار واسپین حاصل از فشار ورزش اکسیداتیو...................................... 29

2-2-13- شناسایی و پردازش کمرین.......................................................................... 30

2-2-14- ویژگی های کمرین......................................................................................... 32

2-3- پیشینه تحقیق............................................................................................................... 35

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه............................................................................................................................... 40

3-2-روش تحقیق..................................................................................................................... 40

3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نتیجه گیری.............................................................. 41

3-4- متغیرهای پژوهش........................................................................................................ 41

3-4-1- متغیر مستقل....................................................................................................... 41

3-4-2- متغیرهای وابسته................................................................................................ 41

3-5- ابزار اندازه گیری............................................................................................................ 41

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش............................................................................ 42

3-6-1- هورمون واسپین.................................................................................................. 42

3-6-2- هورمون کمرین................................................................................................... 42

3-6-3- وزن......................................................................................................................... 42

3-7- روش اجرا........................................................................................................................ 42

3-7-1-پروتکل تمرینی..................................................................................................... 44

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................. 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه............................................................................................................................... 47

4-2- یافتههای توصیفی.......................................................................................................... 48

4-3- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش....................................................................... 49

4-3-1-سوال پژوهشی اول.............................................................................................. 49

4-3-2- سوال پژوهشی دوم............................................................................................ 50

4-3-3- سوال پژوهشی سوم........................................................................................... 51

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه............................................................................................................................... 54

5-2- خلاصه پژوهش.............................................................................................................. 54

5-3- بحث و بررسی................................................................................................................ 56

5-3-1- تاثیر فعالیت ورزشی بر واسپین...................................................................... 56

5-3-2- تاثیر فعالیت ورزشی بر کمرین....................................................................... 60

5-3-3- تاثیر فعالیت ورزشی بر رابطه بین سطوح پلاسمایی واسپین و کمرین 64

5-4- نتیجه گیری.................................................................................................................... 64

5-5- محدودیت های پژوهش............................................................................................... 64

5-5- 1- متغیرهای غیر قابل کنترل............................................................................. 64

5-5- 2- متغیرهای قابل کنترل..................................................................................... 65

5-6- پیشنهادها......................................................................................................................... 66

5-6-1- پیشنهادهای پژوهشی......................................................................................... 66

5-6-2- پیشنهادهای کاربردی......................................................................................... 66

منابع و مآخذ

منابع فارسی................................................................................................................................ 67

منابع خارجی.............................................................................................................................. 68

مقدمه

عدم فعالیت بدنی و سبک زندگی غیرفعال از عوامل موثر در شیوع چاقی و اضافه وزن است که اغلب اختلالاتی نظیر مقاومت انسولینی، دیابت نوع 2، دیس­لیپیدمی و فشار خون بالا را موجب می­شود. چنین شرایطی منجر به بر هم خوردن تعامل بین فرآیندهای متابولیکی و ایمنی می­شود. به نظر می­رسد التهاب در پاتوژنز (بیماری زایی) این اختلالات موثر باشد. به خوبی مشخص شده است که پیشرفت وضعیت التهاب خفیف مزمن[1] پیش­بینی قوی برای بسیاری از این بیماری­ها است. این وضعیت التهابی با سطوح بالای شاخص­های التهابی نظیر اینترلوکین-6 (IL-6)، عامل نکروز توموری- آلفا (TNF-α) و پروتئین واکنشگر C (CRP) مشخص می­شود. بافت چربی، نوع تخصص یافته­ای از بافت همبند است که عمدتاً از سلول­های چربی یا ادیپوسیت­ها[2] تشکیل شده است. این سلول­ها به صورت مجزا یا در گروه­های کوچک درون بافت همبند سست یا نامنظم و غالباً به صورت گروه­های مجتمع بزرگ یافت می­شوند و در آنجا جزء اصلی بافت چربی را تشکیل می­دهند، که بافت چربی در بسیاری از مناطق سرتاسر بدن قرار گرفته است.

بافت چربی بزرگترین ذخیره انرژی (به شکل تری­گلیسرید، چربی­های خنثی) در بدن است. سایر اعضای ذخیره کننده انرژی، عمدتاً کبد و عضلات اسکلتی، این عمل [ذخیره سازی] را در شکل گلیکوژن انجام می‌دهند. با این حال، موجودی گلیکوژن محدود است و باید ذخیره بزرگی از کالری در بین وعده­های غذایی به حرکت درآید. چون چگالی تری­گلیسریدها کمتر از گلیکوژن بوده و آنها ارزش کالریک بالاتری (3/9 kcal/g برای تری­گلیسریدها در مقابل 1/4 kcal/g برای کربوهیدرات­ها) دارند، بافت چربی به صورت بافت ذخیره­ای بسیار کارآمدی درآمده است. این بافت دائماً در حال تخریب و جایگزینی می­باشد و به تحریکات عصبی و هورمونی هر دو حساس است. افزون بر این، ادیپوسیت­ها خود، هورمون­ها و تعدادی از فاکتورهای مهم را آزاد می­کنند و بافت چربی هم اکنون یک اندام مهم درون­ریز و سیگنال دهنده محسوب می­شود. بافت چربی یا آدیپوز، با ویژگی­های فیزیکی منحصر به فردش، یک هادی حرارتی چربی همچنین فضاهای میان سایر بافت­ها را پر و به نگه داری برخی از اندام­ها در محل خود کمک می­کند. لایه­های زیرجلدی بافت چربی به شکل­گیری سطح بدن کمک می­کند، در حالی که ذخایر بالشتک مانند آن که عمدتاً در کف دست‌ها و پاها هستند، به عنوان ضربه­گیر عمل می­کنند. دو نوع بافت چربی وجود دارد؛ محل، ساختمان، رنگ و ویژگی‌های آسیب شناختی آنها متفاوت است. بافت چربی سفید، که نوع شایع­تر است، از سلول­هایی تشکیل شده است که پس از تکوین کامل حاوی یک قطره مرکزی بزرگ چربی به رنگ زرد مایل به سفید در سیتوپلاسم خود هستند. بافت چربی قهوه­ای از سلول­هایی تشکیل شده است که حاوی قطره­های چربی متعددی هستند که میان تعداد زیادی میتوکندری پراکنده شده­اند، که موجب می­شود این سلول­ها تیره­تر به نظر برسند. هر دو نوع بافت چربی از خونرسانی غنی برخوردارند. مدتی پیش دانشمندان و پزشکان بافت چربی را به عنوان فقط یک بافت هدف غدد درون­ریز بررسی کردند اما اکنون به عنوان یک عضو از غدد درون­ریز که فقط درون خود ترشح می­کند، بررسی می­کنند. سلول­های چربی بالغ دسته­ای از پروتئین­ها را ترشح می­کنند که به عنوان ادیپوکین­ها (سایتوکین­های بافت چربی) شناخته می­شوند. بعد از کشف لپتین به عنوان یک هورمون مشتق شده از بافت چربی، تعداد زیاد دیگری از ادیپوکین­ها کشف شدند. از جمله: ادیپوکین مهار کننده فعال دپلاستوزین-1 (PAI-1) و رسیتین بودند. ادیپوکین­ها نقش مهمی در رابطه متقابل بین بافت چربی و بافت­ها و ارگان­های دیگر دارند. این بافت­ها انگیزه محققان را برای تجزیه و تحلیل کامل­تر و جامع­تر پروتئین­های ترشح شده­ای که از بافت چربی مشتق می­شوند و رابطه آنها با ورزش، بیشتر می­کند.

واسپین اولین بار در سال 2000 در سلول­های سفید چربی شناسایی شد که در بافت چربی قابل مشاهده بود. در موش­هایی که مورد آزمایش قرار گرفته­اند مشخص شد که مقاومت به انسولین و تحمل گلوکز با واسپین ارتباط مستقمی دارند (هیدا[3] و همکاران، 2005). کمرین نیز نوعی ماده پروتئینی می­باشد که از سوخت و ساز چربی به دست می­آید (بوزوگلو[4] و همکاران، 2007). این هورمون، در سطح خونی پلاسما در فرآیند سوخت و ساز مواد شیمیایی همراه با بسیاری از عملکردهای اصلی بدن مشاهده شده است. طبق مطالعات مختلف كمرین با شاخص توده بدنی (BMI)، مقاومت به انسولین، سندرم متابولیك، دیابت و بیماری­های قلبی-عروقی ارتباط دارد. لازم به ذكر است كه تولید كمرین به عنوان یك پروتئین كموتاكتیك در مناطق التهابی نیز گزارش شده است. این مولكول، نقش مهم و بالقوه­ای را در كنترل پاسخ ایمنی در نواحی ملتهب و بافت­های آسیب دیده ایفا می­كند و به عنوان یك عامل ضد التهابی نیز شناخته می­شود (روُی[5] و همکاران، 2007). باتوجه به تأثیرات زیاد واسپین و کمرین تقریباً بر تمام اعضاء بدن، نیاز به پژوهش­های بیشتر در زمینه ارتباط این دو ادیپوکین و فعالیت­های ورزشی بخصوص فعالیت استقامتی (هوازی) می­باشد.


1-2- بیان مسأله

کشف آدیپوکین­ها­، به طور قابل توجهی به درک درستی از بیماری­های متابولیک کمک کرده است. بافت چربی در حال حاضر، به جای اینکه تنها به عنوان یک منبع انرژی غیرفعال محسوب شوند، به عنوان یک اندام بیولوژیکی فعال، قادر به تولید مواد مختلفی مانند بسیاری از هورمون­­ها­ و سایتوکین­ها می­باشد. آدیپوکین­ها، سایتوکین­هایی هستند که از بافت آدیپوسیت ترشح می­شوند. هر چند برخی آدیپوکین­ها ممکن است اثر محافظتی (مانند آدیپونکتین، آپلین) داشته باشند اما بیشتر آن­ها می­توانند در افزایش خطر ابتلا به بیماری­های قلبی - عروقی از روی تاثیرات پیش التهابی بر سیستم عروقی­­ یا با افزایش مقاومت انسولین موثر باشند. از آنجا که ممکن است برخی آدیپوکین­ها منعکس کننده وضعیت پیش التها­بی ناشی از افزایش چاقی و افزایش نفوذ ماکروفاژها بدون شرکت مستقیم در مسیرهای آترواسکلروستیک باشند، پس دیگر نمی­توانیم نقش فعالی که بافت چربی در بیماری­های فیزیوپاتولوژی و متابولیک و CVD دارد، را نادیده بگیریم (سو لیم و همکاران، 2012). نتایج مطالعات مختلف نشان می­دهد آدیپوکین­ها در افزایش چاقی مرتبط با اختلالات و سندرم متابولیک به­ویژه در پاتوژنز (افراد مبتلا به دیابت نوع 2) موثر هستند (اُلفت جی و همکارانش، 2012). آدیپوکین­ها در افزایش تصلب شرایین (آترواسکلروز) نیز نقش دارند (سو لیم و همکاران، 2012). ­از جمله آدیپوکین­ها می­توان به اینترلوکین 6، رزیستین[6]، فاکتور نکروز آلفا، RBP4[7]، آپلین، ادیپونکتین، واسپین[8] و کمرین اشاره کرد (هیدا و همکاران[9]، 2005).

در سال 2000 یک آدیپوکین جدید به نام واسپین که به خانواده برتر سرپین­ها[10] تعلق داشت از بافت چربی احشایی جدا شد. واسپین (مشتق از بافت چربی احشایی سرین بازدارنده پروتئاز) آدیپوسایتوکین جدیدی است که از بافت‌های چربی سفید احشایی موش صحرایی یک مدل حیوانی مبتلا به دیابت نوع 2 مشتق شده است (هیدا و همکاران، 2005). واسپین دارای خواص متعدد فیزیولوژیکی مانند بهبود تحمل گلوگز، افزایش حساسیت به انسولین، کاهش قند خون، کاهش مصرف غذا و همچنین به عنوان یک ضد التهاب در مطالعاتی که در محیط آزمایشگاه انجام شده است، می­باشد (وادا، 2008؛ برونتی و همکاران، 2011). نتایج مطالعات بالینی نشان می­دهد افزایش سطح واسپین در خون با چاقی و مقاومت به انسولین ارتباط دارد (تل و همکاران، 2008؛ گولکلیک و همکاران، 2009). واسپین نقش محوری در پاتوژنز بیماری کبد چرب غیرالکلی (NALFD) دارد. نه فقط به عنوان تنظیم کننده حساسیت به انسولین بلکه به عنوان واسطه­های فرایندهای التهابی عمل می­کند. شواهد نشان می­دهد شیوع بیماری کبد چرب غیرالکلی به طور مداوم در حال افزایش است که به دلیل افزایش روزافزون چاقی است. (دیواناگام و همکاران، 2009)، مقاومت به انسولین کبدی و عضلانی را در نوجوانان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NALFD) و نوجوانان سالم که وزن و سن یکسانی داشتند، اندازه‌گیری کردند. در نتیجه پی­بردند که مقاومت به انسولین در نوجوانان با NAFLD به طور مستقل از شاخص توده بدن (BMI) آنها افزایش یافته بود. همچنین پژوهش­ها نشان می­دهند آمادگی جسمانی در سطح بالا، باعث کاهش فعالیت واسپین می­شود در حالی که فعالیت ورزشی در افراد غیرورزشکار باعث افزایش غلظت سرم واسپین می­شود (ودا[11]، 2008). در مقابل در پژوهشی که بر روی 36 سر موش به دنبال 4 هفته تمرینات مقاومتی در موش­های صحرایی غیردیابتی انجام شد، مشخص گردید سطح واسپین سرمی به طور معنی­داری کاهش می­یابد اما در گروه دیابتی که تمرین داشتند سطح واسپین کاهش پیدا نمی­کرد. از این رو می­توان چنین استنباط کرد که تمرینات مقاومتی، تاثیر متفاوتی بر سطوح واسپین سرمی گروه­های دیابتی و غیردیابتی موش­های صحرایی می‌گذارد (صفرزاده و همکاران، 1391). از طرفی دیگر در پژوهشی که بر روی 10 زن انجام گرفت مشخص گردید به دنبال اجرای یک تمرین مقاومتی یک روزه، در سطوح واسپین و گلوکز هیچ تغییر عمده­ای به وجود نمی‌آید اما در مقابل سطوح انسولین به طور معنی­داری افزایش می­یابد و همچنین باید گفت سطوح واسپین با گلوکز و انسولین همبستگی معناداری نداشت و این بدان معنی است که یک دوره تمرین قدرتی یک روزه تاثیری بر روی غلظت واسپین ندارد و این احتمال وجود دارد که واسپین تنظیم کننده مهمی برای گلوکز نباشد (قهرمانی و همکاران، 2012). بنابراین هورمون واسپین ممکن است با حساسیت به انسولین رابطه داشته باشد و بتواند با ایجاد تغییر در سطح آن، میزان مصرف گلوکز را از طریق تغییر در مقاومت به انسولین و یا حساسیت به انسولین تغییر دهد.

از طرف دیگر کمرین، ادیپوکینی می­باشد که در سال 2007 کشف شده است و مشخص گردید از 131 تا 137 اسید آمینه تشکیل شده است. به طور عمده، جایگاه اصلی این ادیپوکین در بافت چربی است. بررسی‌ها نشان می­دهد کمرین در بافت چربی موش­های چاق افزایش می­یابد. علاوه بر این در افراد چاق و دیابتی نیز کمرین افزایش پیدا می­کند. در مجموع کمرین در نفوذ ماکروفاژها به درون بافت چربی که ممکن است باعث توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شود، نقش مهمی را می­تواند ایفا کند. همچنین مشاهده شده است این هورمون می‌تواند در بیماری­­های خود ایمنی، آرتریت روماتوئید، بیماری­های التهابی روده، سرطان تخمدان و بیماری کبد چرب غیرالکلی تاثیرگذار باشد. نتایج مطالعات نشان می­دهد بین کمرین و شاخص سندروم متابولیکی ارتباط وجود دارد. در این تحقیقات بین شاخص توده بدنی، دور کمر، فشار خون، تری‌گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی پایین و سطوح کمرین همبستگی مثبت ولی بین سطوح لیپوپروتئین با چگالی بالا و ادیپونکتین و کمرین همبستگی منفی­ای وجود دارد. صارمی و همکارانش اثر ۱۲ هفته تمرین قدرتی بر سطح سرمی كمرین، پروتئین واكنشگر C و فاكتور نكروز تومور آلفا در افراد مبتلا به سندروم متابولیك را مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که 12 هفته تمرین قدرتی موجب بهبود شاخص­های قلبی و متابولیکی در افراد مبتلا به سندروم متابولیک می­شود و این بهبود با کاهش سطح کمرین و CRP همراه است. ریما[12] و همکارانش نیز اثر ورزش و کاهش وزن بر سطوح کمرین و بیان بافت چربی در 740 نفر از افراد چاق را در 12 هفته فعالیت ورزشی با رژیم غذایی مشخص مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که کاهش سطوح کمرین ممکن است به بهبود حساسیت به انسولین و کاهش قابل توجه وزن کمک می­کند. در مقابل در پژوهشی که (حقیقی و همکاران، 1390) بر روی بیماران سندرم تخمدان پلی­كیستیك PCOS)) انجام دادند، مشاهده کردند که سطح هورمون كمرین در سرم بیماران PCOS نسبت به گروه شاهد که دارای BMI مشابه بودند، افزایش قابل توجهی پیدا می­کند. براساس یافته­های این پژوهش، تغییرات كمرین می­تواند در تشخیص مكانیسم اختلال مذكور و یافتن راهكارهای درمانی جدید موثر واقع شود.

با توجه به اهمیت این دو هورمون به­عنوان عوامل احتمالی در پیشگیری و یا هشدار دهنده بیماری­ها، فرایندهای متابولیکی و عملکردهای دستگاه­های مختلف بدن که در بالا بیان شد و نتایج متناقض تحقیقات انجام شده در این زمینه، به­نظر می­رسد انجام پژوهش حاضر ضروری می­باشد. در پژوهش حاضر، محققان به­دنبال پاسخ به این سوالات هستند که آیا تمرینات ­هوازی شدید تاثیری بر سطوح پلاسمایی واسپین دارد؟ آیا تمرینات ­هوازی شدید تاثیری بر سطوح پلاسمایی کمرین دارد و آیا به­دنبال هشت هفته تمرینات ­هوازی شدید، رابطه معناداری بین تغییرات واسپین و کمرین وجود دارد؟ بنابراین هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد بر سطوح پلاسمایی واسپین (Vaspin) و کمرین (Chemerin) در موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی است.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در طول دهه­ی گذشته، چاقی به طور فزاینده­ای شیوع یافته و در حال حاضر یكی از جدی­ترین مسائل مربوط به سلامت عمومی است. سندروم متابولیك یا سندروم مقاومت به انسولین، یك اختلال متابولیكی است كه توسط حضور چندین عامل خطرزای بیماری­های قلبی - عروقی از جمله چاقی شكمی، افزایش چربی خون، فشار خون بالا و مقاومت به انسولین مشخص می­شود. سندروم متابولیك و دیابت نوع ۲، مهم­ترین عوامل خطرزای مرتبط با بیماری‎‌های قلبی - عروقی در افراد چاق هستند. البته سازوكارهایی كه توسط آن­ها سندروم متابولیك در افراد چاق گسترش می­یابد به خوبی روشن نیست. بنابراین بررسی برخی از هورمون‌هایی که به عنوان عوامل تاثیرگذار یا پیش­آگهی (پرگنوزی) در پیشگیری و یا هشدار دهنده بیماری‌ها، فرایندهای متابولیکی و عملکردهای دستگاه­های مختلف بدن محسوب می­شوند، ضروری است.

در گذشته باور بر این بود كه بافت چربی یك بافت بی­اثر است و تنها به صورت ذخیره كننده­ی تری‌گلیسریدها عمل می­كند اما در حال حاضر به خوبی نشان داده شده است بافت چربی برخی از پروتئین‌های فعال زیستی - كه به طور كلی آدیپوكین­ها نامیده می­شوند - ترشح می‌‌‌كند و از این راه در هموستاز انرژی (مانند :آدیپوكین لپتین) و التهاب سیستمیك (مانند: TNF-α) نقش ایفا می­كند كه به نظر می­رسد در بیماری­زایی سندروم متابولیك، نقش كلیدی دارند (صارمی و همکاران، 1389). بنابراین باید گفت بافت چربی به عنوان یك سیستم هورمونی فعال علاوه بر ایفای نقش در ذخیره انرژی، دركنترل متابولیسم بدن نیز شركت می­كند .آدیپوكین­ها، پروتئین‌های ترشح شده از بافت چربی هستند كه این نقش را به عهده دارند (حقیقی و همکارانش، 1391). شواهد اخیر پیشنهاد می­­كند كه چاقی، به ویژه چاقی احشایی، با وضعیت التهاب مزمن، توسط سطح نشانگرهای التهابی اینترلوکین6، فاکتور نکروز تومور آلفا و پروتئین واکنشگرC همراه است. در واقع التهاب مزمن، در افراد چاق مهم­ترین عامل مرتبط كننده­ی افزایش توده‌ی بافت چربی و مقاومت به انسولین عنوان شده است، زیرا TNF-α، IL-6، واسپین و کمرین كه واسطه‌های شیمیایی ترشح شده از بافت چربی هستند، واسطه­های مهم ایجاد مقاومت به انسولین در افراد چاق نیز می­باشند (صارمی و همکاران، 1389).

با توجه به اینکه دو هورمون واسپین و کمرین در سال­های اخیر کشف شده است، پژوهش­های ورزشی محدودی در این زمینه انجام شده است. علاوه بر این، هنوز یک نتیجه قطعی در ارتباط با پاسخ این دو هورمون به فعالیت ورزشی نیز مشخص نشده است چرا که نتایج این پژوهش­های، متناقض می­باشد. (یونگ و همکاران، 2011) نشان دادند واسپین در سلول­های اندوتلیال عروقی نقش حفاظتی دارد. ممکن است واسپین در کاهش گرفتگی شریان­های ناشی از سندرم متابولیک نیز نقشی اساسی داشته باشد. در مقابل پایین­تر بودن سطح سرمی واسپین در بیماران دیابتی نوع ۲ مبتلا به عوارض ریزعروقی (نوروپاتی، رتینوپاتی و نفروپاتی) در مقایسه با بیماران بدون این عوارض حاکی از تاثیر این ادیپوکین در اختلالات متابولیکی می‌باشد (گالسیک[13] و همکاران، 2009). در همین زمینه در پژوهشی که بر روی 16 سر موش با یك برنامه تمرین 4 هفته­ای انجام شد، مشخص گردید سطوح سرمی واسپین در گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد به طور معناداری پایین­تر بوده است و این نتایج نشان می­دهد تمرینات مقاومتی می­تواند باعث كاهش سطوح سرمی واسپین همراه با كاهش سطوح شاخص­های التهابی دیگر شود. باید توجه داشت كاهش سطوح سرمی واسپین ممكن است، پاسخی تعدیلی به بهبود حساسیت انسولینی و كاهش سطوح شاخص‌های التهابی در موش­های صحرایی تمرین كرده گردد (صفرزاده و همکاران، 1391). در مقابل در بافت چربی موش­های چاق نیز گزارش شده است بر اثر درمان با واسپین نوترکیب، حساسیت انسولینی افزایش می­یابد که در همین ارتباط براساس یافته­های (یان و همکاران، 2008) می­توان چنین فرض نمود افزایش غلظت سرمی واسپین موش­های صحرایی دیابتی که به­دنبال تمرینات مقاومتی رخ می­دهد، در افزایش حساسیت به انسولین موثر است. در پژوهشی که با هدف انجام 12 هفته تمرین ایروبیک[14] بر روی مقاومت به انسولین، آنزیم­های کبدی و نشانگرهای التهابی در مردان چاق صورت گرفت مشاهده گردید که هیچ رابطه معنا‌داری بین سطوح واسپین و پارامترهای متابولیکی که شامل مقاومت به انسولین باشد وجود ندارد. این نتایج نشان می­دهد 12 هفته تمرین ایروبیک به طور معناداری مقاومت به انسولین و پارامترهای متابولیکی را افزایش می­دهد در حالی که بر سطوح واسپین پلاسمایی بی­تاثیر می­باشد (جی یانگ، 2011).

از طرف دیگر، در یک پژوهش مشخص گردید تغییرات ناشی از فعالیت ورزشی در غلظت‌های کمرین، با چاقی و مقاومت به انسولین ارتباط ندارد (صارمی و همکاران، 2010). در پژوهشی دیگر که برای اندازه­گیری سطوح کمرین بر روی 740 نفر برای اندازه­گیری mRNA[15] و نیز سه گروه آزمایشی دیگر که 12 هفته تمرین، 6 ماه مطالعه رژیم با کالری محدود، و 12 ماه بعد از عمل جراحی، انجام شد، نشان داده شد که mRNA کمرین به ویژه در بافت چربی بیماران با دیابت نوع 2 بالاتر بوده است و با شاخص توده بدن (BMI)، درصد چربی بدن، پروتئین واکنشگر C[16] و ارزیابی مدل هموستاز مقاومت به انسولین و آهنگ تزریق گلوکز همبستگی دارد. کاهش وزن ناشی از عمل جراحی چاقی باعث کاهش عمده­ای در ظهور کمرین شد. مقاومت به انسولین و التهاب، پیشگویی­های مستقل از BMI برای افزایش غلظت سرم کمرین می­باشند. کاهش ظهور کمرین و کاهش غلظت سرم ممکن است با بهبود حساسیت انسولین و التهاب غیر قابل تشخیص در بیماری­های بالینی بالاتر از کاهش وزن عمده مرتبط باشد (چکرون[17] وهمکاران، 2012). بنابراین می­توان گفت تغییرات این هورمون­ها می­تواند به عنوان یک عامل پیشگیری کننده و یک زنگ خطر برای افرادی باشد که احتمال دارد درگیر سندرم­های متابولیکی شوند. به همین دلیل در پژوهش حاضر آزمودنی­های سالم انتخاب شدند تا بتوان پاسخ واسپین و کمرین به فعالیت ورزشی را مورد بررسی قرار داد. بنابراین در پژوهش حاضر تاثیر 8 هفته برنامه تمرینی شدید هوازی بر این هورمون­ها در موش­های سالم بررسی شد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد بر سطوح پلاسمایی واسپین (Vaspin) و کمرین (Chemerin) در موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی

1-4-2- اهداف اختصاصی

 • بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد بر تغییرات واسپین موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی
 • بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد بر تغییرات کمرین موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی
 • بررسی رابطه بین واسپین و کمرین بعد از هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد در موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی

1-5- سوالات تحقیق

آیا هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد تاثیر معناداری بر تغییرات واسپین موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی دارد؟

 • آیا هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد تاثیر معناداری بر تغییرات کمرین موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی دارد؟
 • آیا پس از هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد رابطه معناداری بین واسپین و کمرین موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی وجود دارد؟

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-6-1- تعریف مفهومی

1-6-1-1- واسپین

آدیپوسایتوکین جدیدی به نام واسپین که به خانواده­ی بزرگ سرپین­ها[18] تعلق داشت، از بافت چربی احشایی سرین بازدارنده پروتئاز در سال 2000 جدا شد. واسپین، پروتئینی است که جرم مولکولیدانلود متن کامل در سایت
40y.ir


+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:10 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

پایان نامه حقوق: بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران ...

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:07 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

پایان نامه ارشد حقوق درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال ...

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:03 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

پایان نامه ارشد حسابداری: انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذ

عنوان صفحه

چكیده. 1
فصل اول: كلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه. 3
1ـ2ـ بیان مساله. 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1ـ4ـ اهداف تحقیق.. 6
1ـ4ـ1ـ هدف کلی.. 6
1ـ4ـ2ـ اهداف ویژه 6
1ـ4ـ3ـ هدف کاربردی.. 6
1ـ5ـ فرضیه ها و سوال تحقیق.. 7
1ـ5ـ1ـ سوالات تحقیق.. 7
1ـ5ـ2ـ فرضیه ها 7
1ـ6ـ قلمرو تحقیق.. 7
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی تحقیق.. 7
1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی تحقیق.. 8
1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی تحقیق.. 8
1ـ7ـ تعریف متغیر های تحقیق.. 8
فصل دوم : مروی برتحقیقات انجام شده
2ـ1ـ مقدمه. 10
2ـ2ـ سیستم حسابداری در ایران. 11
2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران. 12
2ـ4ـ نسبت های مالی.. 12
الف) نسبت های نقدینگی.. 13
ب) نسبت های فعالیت(کارایی) 14
ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی) 14
د) نسبت های سودآوری.. 14
2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت... 17
2ـ5ـ1ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. 17
2ـ5ـ2ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد و... 17
2ـ5ـ3ـ نسبت هایی که با استفاده از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و... 18
2ـ5ـ4ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی و... 20
2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی.. 20
2ـ6ـ1ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. 21
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع. 22
الف: اندازه شرکت... 23
ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 24
ج) سودآوری.. 24
د) نوع اظهار نظر حسابرسی.. 25
2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام. 25
2ـ9ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی.. 26
2ـ10ـ کیفیت گزارشگری مالی.. 27
2ـ11ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی.. 28
2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی.. 28
2ـ12ـ گزارش حسابرسی.. 29
2ـ13ـ كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 30
2ـ14ـ کیفیت اطلاعات مالی.. 32
2ـ15ـ الگو. 32
2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یك الگوی خوب... 33
2ـ16ـ ماشین بردار پشتیبان. 33
2ـ17ـ بحران. 36
2ـ17ـ1ـ مدیریت بحران. 36
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. 37
2ـ18ـ1ـ آنالیز وابستگی کسب و کار. 38
2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار. 38
2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم. 39
2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم. 39
2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری.. 40
2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار. 40
2ـ20ـ بحران مالی در سطح شركت... 42
2ـ21ـ انواع بحران های مالی.. 43
2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی.. 44
2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی.. 44
2ـ23ـ بحران نقدینگی.. 45
2ـ24ـ پیشینه. 46
تحقیقات داخلی.. 46
تحقیقات خارجی.. 49
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3ـ1ـ مقدمه. 54
3ـ2ـ نوع پژوهش... 54
3ـ3ـ فرضیه های تحقیق.. 55
3ـ4ـ قلمرو تحقیق.. 56
3ـ5ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه. 56
3ـ6ـ نحوه جمع آوری اطلاعات... 57
3ـ7ـ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 57
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها) 59
3ـ8ـ1ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسیون لجستیک... 60
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4ـ1ـ مقدمه. 68
4ـ2ـ آمار توصیفی.. 68
4ـ3ـ آمار استنباطی.. 69
4ـ3ـ1ـ مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگو. 69
4ـ3ـ2ـ برازش الگوی تحقیق براساس داده های استخراج شده 70
4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوی تحقیق به روش اینتر. 71
4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده 73
4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوی تحقیق به روش پس رونده 76
4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با استفاده از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل. 80
4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل. 80
4ـ4ـ بررسی فرضیه های تحقیق.. 81
فصل پنجم : بحث وتفسیر ونتیجه گیری وجمع بندی
5ـ1ـ خلاصه فصول. 84
5ـ2ـ یافته های پژوهش... 85
5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86
5ـ4ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 86
منابع ومآخذ
منابع فارسی 89
منابع غیر فارسی 92
چکیده انگلیسی 95

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها 16
جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 67
جدول (4ـ2) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها 69
جدول (4ـ3) متغیرهای مستقل تحقیق.. 70
جدول (4ـ4) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر. 71
جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده 74
جدول (4ـ6) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 76
جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل. 80

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر. 15
نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه. 19
نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 31
نمودار (2ـ4) فرایند مدل SVM... 35
نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان. 41

چکیده:
هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پیش رونده و پس رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معنی داری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.

کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،1389). امروزه یكی از مهمترین خطراتی كه بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگی شركتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[1]، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شركتهای ایرانی نیز آشكار می سازد كه در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هایی وجود دارند كه از مشكلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما كماكان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است كه چرا منابعی كه می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه می گردد؟
تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به كارگیری نسبت های مالی كه بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شركت ها در مقایسه با سایر شركت های همان صنعت، شركت های پیشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلی كه به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است كه هر یك از نسبت های مالی یك بعد از عملكرد مالی سازمان را ارزیابی می كند به گونه ای كه دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می كند(خواجوی و همکاران، 1389).
بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
[1]. Wang, Z. and Li
[2] . Malhotra
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
مدانلود متن کامل در سایت
40y.ir


+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:00 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

پایان نامه:ارتباط بین مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی،ادراکی،انسانی) مدیران تربیت بدنی با کیفیت زندگی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی،ادراکی،انسانی) مدیران تربیت بدنی با کیفیت زندگی کاری و عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است به لحاظ هدف کار بردی بوده و به صورت میدانی انجام شده است در این تحقیق شش فرضیه اصلی مورد بر رسی قرار گرفته است و جامعه آماری کلیه مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی 75 نفر می باشد تعداد کل افراد مدیر و مدیر میانی در جامعه حاضر 30 نفر بودند. به علت محدود بودن حجم جامعه کل جامعه مذکور بعنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند حجم جامعه با حجم نمونه برابر است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مهارت های مدیریتی (گودرزی،1381) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL) مولفه های والتون (والتون ،1973) و پرسشنامه عملکرد توسط پاترسون (پاترسون، 1990) استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(جداول فراوانی میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است که در آن رابطه مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی،ادراکی،انسانی) مدیران تربیت بدنی با کیفیت زندگی کاری و عملکرد مربیان مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن حاکی از این است: بین کیفیت زندگی مربیان و عملکرد مربیان با مهارتهای سه گانه مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(05/0>p). به جز بعد توسعه قابلیت های فردی از مجموع ابعاد مختلف کیفیت زندگی مربیان رابطه معنی دار مستقیم با مهارت فنی مدیران داشتند و بیشترین ارتباط مربوط به بعد وابستگی اجتماعی زندگی کاری با مهارت فنی مدیران(0.41r=) می باشد و کمترین میزان ارتباط مربوط به بعد پرداخت منصفانه و کافی با مهارت فنی مدیران (0.18r=) بود. همچنین نتایج نشان داد که به جز بعد قانون گرایی در سازمان از مجموع ابعاد مختلف کیفیت زندگی مربیان رابطه معنی دار مستقیم با مهارت ادراکی مدیران داشتند و بیشترین ارتباط مربوط به بعد وابستگی اجتماعی زندگی کاری با مهارت ادراکی مدیران (0.47r=) می باشد و کمترین میزان ارتباط مربوط به بعد توسعه قابلیت های فردی با مهارت ادراکی مدیران (0.17r=) بود.

واژگان کلیدی: مهارتهای سه گانه مدیریتی، کیفیت زندگی کاری، عملکرد مربیان.

فصل اول

طرح تحقیق

1-1-مقدمه

دنیای سازمانی امروز که به درستی می توان آن را "دنیای مدیریت" نامید ؛دنیایی است مالامال از مسائل و مشکلات و پیچیدگی های آشکار و پنهان که پیش بینی آنها با دقت نسبتاً معقول با اشکال مواجه خواهد بود. امروزه با پیشرفت علم و فناوری جوامع به سوی پیچیده و تخصصی شدن پیش می روند و پیامد این روند پیچیده و تخصصی شدن ایجاد دنیایی پر رقابت است که در آن مدیریت متعهد با انگیزه ، ماهر و خادم نقش مهم و راهبردی در موفقیت سازمان دارد. مهمترین نکته در علم مدیریت این است که مدیران اغلب نیازمند شناخت مهارتهای مدیریتی هستند تا زمینه مناسب برای کارآمد شدن آنها فراهم آید. برخلاف گذشته که مدیریت ذاتی و موهبت الهی، ودیعه نهاده شده در برخی افراد که راهبران جامعه را تشکیل می دادند تعریف می شد؛ امروزه مدیریت علاوه بر هنر بعنوان یک علم و تخصص و دارای قابلیت یادگیری و یاددهی اثبات شده است. عملکرد مدیران در سازمانها برای انجام رسالت و مسئولیت ها و تحقق اهداف سازمان در هر جامعه تأثیری که بر عملکرد سایر عوامل سازمانی دارد مورد توجه صاحب نظران سازمانی بوده است. یکی از راه هایی که توسط آن عملکرد مدیران مورد توجه قرار می گیرد مشاهده آن ها از زاویه مهارتهایی است که برای تأمین موفقیت آمیز هدفها لازم است. رابرت کاتز[1] مهارتهای مورد نیاز مدیران را با گروه بندی سه طیف فنی، انسانی، ادراکی مورد مطالعه قرار داده است. به نظر کاتز، مهارت توانایی ای را نشان می دهد که قابل توسعه بوده و خود را درعملکرد نشان می دهد و به ندرت به صورت بالقوه است. او لازمه مدیریت اثر بخش را دارا بودن مهارتهای سه گانه ادراکی، انسانی و فنی می داند که هر کدام می توانند به طور مجزا پیشرفت کنند(کاتز، 1955).

در واقع رابرت کاتز (1955)سه نوع مهارت فنی، انسانی و ادراکی مورد نیاز مدیران را مطرح نمود بر اساس نظر وی مهارت فنی در سطوح پایین مدیریت، مهارت ادراکی در سطوح بالای مدیریت دارای اهمیت بیشتری می باشند و مهارت انسانی در سه سطح مدیریت دارای اهمیت یکسان است. بدین ترتیب مدیران موفق باید تكنیك ها، روشها و دانش های خاص مربوط به زمینه كاریشان را داشته و همچنین آگاهی ها و دانش عمومی در زمینه های مختلفی چون استفاده از ابزار، مدیریت مالی، حسابداری و از این قبیل را دارا باشند. مدیران كارآمد همچنین باید مجهز به مهارت های انسانی یا مهارت های مردمی در رابطه با هماهنگی با افراد، خود آگاهی، فهم دیگران، انگیزش، رهبری و توانایی برای توسعه كاركنان باشند. اما اغلب مدیران خصوصاً مدیران سازمانهای دولتی مهارت های انسانی و فنی كمی دارند و بیشتر به مهارت های ادراكی توجه می كنند. شاید آنها فهم ادراكی خوبی برای انجام یك مدیریت اثر بخش داشته باشند و وظایف مدیریتی خود را به خوبی انجام دهند با این وجود اگر آنها مهارتهای ارتباطی و انسانی لازم را نداشته باشند و آن مهارتها را تقویت نكنند دچار مشكلات بیشتری در سازمان خود خواهد شد(شاهرودی و همكاران 1387).

مهارتهای فنی مورد نیاز مدیران آموزشی، ارزشیابی آموزشی، راهنمایی آموزشی، فنون و روشهای تدریس و فنون اداری و مالی دانشگاه است. مدیر آموزشی برای انجام وظایف خاصی که دارد باید از مهارتهای فنی کافی برخوردار باشد (خدادادی، 1391).

كیفیت زندگی كاری یكی از متغیرهایی است كه اخیرا به لحاظ اهمیت ، مورد توجه بسیاری از مدیران كه در صدد ارتقا كیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته است ؛ گرچه مطالعه شاخص‌هایی كه برای كیفیت زندگی كاری سودمند و یا مضر هستند تاریخچه‌ای دیرینه دارد (ماو، سموئلز و الکساندر2003)، اما منبع دقیق عبارت کیفیت زندگی کاری مشخص نیست و احتمالا اولین بار در موسسه تحقیق اجتماعی دانشگاه میشیگان در کارهای اولیه رنسیس لیکرت و رویکرد او برای تغییر سیستمی به كار برده شده است(هود و اسمیت 1994).

واژه كیفیت زندگی كاری نخستین بار در سال 1972 در طی یك كنفرانس ارتباطات كاری بین المللی در رابطه با مسائل كاری در خانه اردن معرفی شد. كیفیت زندگی كاری توجه بیشتری را بعد از آنكه كاركنان اتومبیل متحده و جنرال موتور شروع به یك برنامه كیفیت زندگی كاری برای بازساخت و رفرم كاركردند به خود اختصاص داد(لاو و می1998). ابتدا نگرانی برای كیفیت زندگی كاری در دهه 1970 اوج می‌گیرد. این نگرانی بعد از عواقب حیطه سنتی مدیریت علمی و بوروكراسی ناشی از ان كه محیط كاری ضد انسانی ، وظیفه محور، غیر شخصی، بدون پاداش و عموما غیركارا ایجاد می‌كرد و همه سطوح شان و منزلت شخصی را مورد هتك قرار می‌داد و منابع انسانی را ضایع می‌نمود حاصل شد و بعد از فروكش نمودن در دهه 1980 مجددا در دهه 1990 غالب می‌شود ؛به عبارتی مفهوم كیفیت زندگی كاری حدود 30 سال قبل به كار رفته است. كیفیت زندگی كاری با واكنش و پاسخ به نیازهای فردی و اشتیاق می‌تواند افزایش یابد(مارتل و دوپویس2006 ؛ تراویس 1995؛ كیمبرلی 1991).

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2002:8) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود. 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.

عملکرد کارکنان در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیتها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. به طور کلی عملکرد کارکنان به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاه ها در دوره‌های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد.» (طبرسا، 1378).

فعالیت های ورزشـی در دانشگاه تهران هم‌زمان با افتتاح دانشـگاه در سال 1313 شروع شد. این فعالیت‌ها درآغاز متولی خاصی در دانشگاه نداشت. در اسناد به دست آمده از سال‌های نخسـت تاسیس دانشـگاه تهران، مکرر از آقـای رابرت گیبـسن و گوگبتلیانز نام برده شده است. به نـظرمی‌رسد این اشـخاص در آن سال‌ها برای راه اندازی سازمان ورزش دانشگاه تهران نقش موثری ایفاکرده­اند. در این رابطه می­توان به سندی از "وزارت جنگ" سابق اشاره کرد که در آن کفیل وقت آن وزارت، به درخواست وزارت‌معارف مبنی بر راه‌اندازی آموزشـگاه پرواز هواپیماهای بدون موتور در دانشگاه تهران، توسـط آقای گوگبتلیانز پاسخ داده است و در نامۀ ضمیمه، از آقای رابرت گیبسن نام برده شده است. وی مدیریت شعبۀ تربیت بدنی وزارت علوم را برعهده ­داشت. با استناد به اسناد دیگری که ارتباط آقای رابرت گیبسن را با ورزش دانشگاه تهران نشان­می­دهد، به این نتیجه­می­رسیم که نامبردگان در راه­اندازی سازمان ورزش دانشگاه تهران در سالهای 1313 و 1314 نقش موثری داشته‌اند.

براساس تغییرات سازمانی داخلی در اداره کل تربیت بدنی درسال 1381 و 1382 کارشناسان این اداره­کل با توجه به نوع تخصص وعلاقه مندی خود،مسئولیت یک یا چند رشتۀ ورزشی را برعهده­ گرفتند. همچنین در تغییر ساختار اداری و همگام با برنامه­ ریزی کلان ورزش دانشگاه، تغییرات سازمانی دیگری در سال 1383 انجام شد. رویکرد اصلی این تغییرات، توسعۀ فعالیت‌های ورزش همگانی در دانشکده‌هابود؛ به همین دلیل تعدادی از کارشناسان اداره­کل به دانشکده‌ها مامور یا منتقل شدند.

مربی ورزش با فعالیتهای ورزشی سرو كار دارد . به عنوان عامل تركیب كننده جسم و بدن دانش آموزان و تسهیل كننده رشد در سایر جنبه های اساسی شخصیت آدمی و در زمینه های اخلاقی، عقلانی ، عاطفی و اجتماعی می باشد و زمینه را برای بروز احساسات و هیجانات دانش آموزان آماده می كند و آنها را برای پذیرش مسئولیت های آینده آماده می سازد.

چون هدف مربی تربیت بدنی از ورزش ، تربیت دانش آموز در ابعاد جسمانی – روانی است لذا باید از خصوصیات و ویژگیهای جسمی – روانی بچه ها در هر دوره اطلاع كافی داشته باشد. آموزش تكنیك های ساده ورزش ، اصلاح بد آموزی دانش آموزان تمرین برای یادگیری بهتر، بدنسازی و بالا بردن قوای جسمانی دانش آموزان، آموزان مسائل بهداشتی و تربیتی در خلال نرمشها و ورزشها از وظایف عمده مربی ورزش است. به نظر می رسد نحوه بکارگیری مربیان تربیت بدنی در دانشگاههای آزاد و مهارت مدیریتی مدیران مربوطه و سایر ابعاد مختلف عملکرد مربیان موثر می باشد.


1-2- بیان مساله

مهارتهای انسانی به آسانی قابل حصول نیستند و فنون و روشهای مشخصی ندارند. امروزه دانش علمی در قلمرو روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی و تجربه و کارورزی در شرایط گروهی و اجتماعی، به طور غیر مستقیم زمینه دستیابی به مهارتهای انسانی را فراهم می سازد. کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می کنند تا شخص به مرور بتوانند علل و عوامل شکل دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده و راه و رسم کار کردن با مردم و اثر گذاری بر رفتار آنان را بیاموزند. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شمار یکی از اعضاء موثر محیط آموزشی درآمده و بین اعضاء تحت رهبری خود همکاری و تفاهم به وجود آورد، باید به حد کافی از مهارتهای انسانی بهره مند باشد(خدادادی، 1391).

اکتساب مهارت ادراکی (مفهومی) مستلزم آموزش نظریه های علوم رفتاری بویژه تئورهای سازمان، مدیریت و تصمیم گیری و کاربرد عملی آنهااست. امروزه دوره های آموزش دانشگاهی در رشته های تخصصی، آشنایی با نگرش و روشهای سیستمی و استفاده از یافته های مطالعات و تحقیقات راجع به سازمانها، زمینه دستیابی به مهارت ادراکی در مدیریت را فراهم می سازند. مدیر آموزشی برای این که بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویتهای آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات موثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتایج را عاید نظام آموزشی سازد، باید از مهارت ادارکی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد(همان منبع).

ال سابا[2] معتقد است که مهارت های انسانی در مدیران پروژه بیشترین تأثیر را رو ی شیوه مدیریت آنها می گذارد. بلذر[3] مهارتهای سخت و فنی را در مدیران همانند حلقه گمشده بسیار حساس برای مؤفقیت مدیران می داند.از دیگر نظریات مربوط به مهارتهای مدیریتی به نظریات بوم و مانتل[4] می توان اشاره کرد . بوم (2001) مهارتهای مدیریتی را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. مهارتهای عمومی شامل: توانایی تصمیم گیری، قابلیتهای ادراکی، توانایی پردازش اثربخش اطلاعات، مهارتهای رهبری، مهارتهای ارائه وعرضه، تشخیص استفاده از مفاهیم و استفاده از قدرت می باشند. همچنین مهارتهای اختصاصی شامل مهارتهای فنی و صنعتی می باشد.

پر واضح است در تمامی سازمانها مهمترین رکنی که در رسیدن به اهداف سازمانی تأثیر گذار می باشد (مدیریت)است. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی و کارایی در راس آن قرار می گیرد و مؤفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریتی اوست.هرسی و بلانچارد اظهار می دارند که سازمان مؤفق مشخصه ای دارد که به وسیله آن از سازمان نامؤفق شناخته می شود و آن چیزی نیست جزء رهبری پویا و اثربخش(همان منبع).

چنانچه در راس سازمانها مدیرانی کارآمد ، شایسته ، ماهر ، با تجربه و کاملا آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار گیرد، مؤفقیت سازمان در رسیدن به اهداف سازمانی تضمین خواهد شد. مدیریت علاوه بر تأثیر مستقیم بر عملکرد کارکنان می تواند تأثیر غیر مستقیم نیز داشته باشد یعنی مدیران می توانند با به کارگیری مهارتهای خود در جهت تعالی سازمان و کارکنان خود و افزایش رضایت و کیفیت زندگی کاری کارکنان خود برای رسیدن به اهداف سازمان گام بردارند. مدیران سازمانها امروزه با دو مسأله روبرو هستند اول اینکه چگونه سازمان خود را در جهتی توسعه دهند که بهتر بتواند با تغییرات و تحولات محیط هماهنگ شود مسأله دوم آنکه چگونه انرژی منابع انسانی سازمان را در جهتی هدایت کنند که ضمن تحقق اهداف سازمان و انجام مأموریت های سیستم، نیازهای کارکنان نیز تأمین شود. مدیران متوجه این حقیقت شده اند که کوشش های جزءبه جزءبرای حل مسائل پیچیده برای پرورش فضای سازمانی، روش های کار، روابط انسانی، نظام های ارتباطی و اطلاعاتی می باشد و با شرایط و الزامات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی سالهای آینده منطبق و سازگار می باشد(احمدی،1384).

یکی از نظریه های سازمانی که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است مفهوم کیفیت زندگی کاری است. نظریه کیفیت زندگی کاری از یک سو عوامل مؤثر بر رشد و توسعه سازمانی را مورد توجه و تحلیل قرار می دهدو از سوی دیگر راهکار های افزایش بهره وری کارکنان و سازمانهارا عرضه می نماید کیفیت زندگی کاری یک فرهنگ و نگرشی است که در آن کارکنان در کانون توجه قرار گرفته و با فراهم نمودن زمینه های امکانات توسعه اجتماعی و در نهایت افزایش رفاه عمومی را مد نظر قرار می دهد. در واقع کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرهنگ، سطح بالایی از تعهد متقابل بین افراد و سازمان بوجود می آورد. به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آنها متعهد باشد(افشاری و همکاران،1389). کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری چالشی­تر، راضی کننده­تر و موثرتر برای افراد در کلیه سطوح سازمانی فراهم می کند. اولین دلیل اهمیت کیفیت زندگی کاری از این جهت است که در مباحث مدیریتی از اصطلاحی به نام کیفیت زندگی کاری سخن می گویند، منظور از این اصطلاح آن است که یک سوم زندگی هر کارمند در محیط کار او چگونه می گذرد، یا به بیانی دیگر تلقی او از محیطی که در آن فعالیت می کند چیست؟ و آن را با چه صفاتی می شناسد؟دومین دلیل اهمیت کیفیت زندگی کاری از این جهت است که نیروی انسانی، کمیاب ترین و گران ترین سرمایه های هر نوع سازمان محسوب می شود و توسعه، پیشرفت و بهره وری هر سازمانی منوط به تلاش و کوشش نیروهای انسانی آن سازمان می باشد(همان منبع).

دلیل دیگر اهمیت موضوع از این جهت است که عدم توجه دقیق و کافی به کیفیت زندگی کاری، باعث هدر رفتن سرمایه و تلف شدن وقت و انرژی زیادی در کشور خواهد شد. در هر سازمانی کیفیت زندگی کاری بالا برای جذب و حفظ کارکنان اساسی است. از آنجا که زندگی کاری روی احساس فرد درباره مطلوبیت مکان کاری و آنچه در آن است پایه گذاری می شود و مربوط به تجربه جاری فرد در حیطه های کاری است. از این دیدگاه بررسی کیفیت زندگی کاری که احساس فرد سازمانی را بیان می دارد حایز اهمیت فراوانی است زیرا می تواند در کلیه سطوح بر کیفیت کار کارکنان تأثیر گذارد(بدیعی و همکاران،1386).

مربیان از نظر عوامل نگهدارنده شغل در حد متوسط قرار دارند و وضعیت میزان شناسایی و احترام در بین مربیان بهتر از سایر عوامل نگهدارنده است. از طرف دیگر دو عامل تعادل شرایط کاری - سازمانی، مربیان زن و مربیان دارای تحصیلات تربیت بدنی از مربیان مرد و دارای تحصیلات غیر تربیت بدنی شرایط بهتری دارند. مربیان دارای حرفه دوم و دارای مسکن شخصی از نظر عامل تعادل شناسایی و احترام و کل عوامل نگهدارنده شغلی شرایط بهتری را نسبت به مربیان فاقد حرفه دوم و مسکن شخصی در محیط کار احساس می کردند. بطور کلی نتایج نشان داد که میزان برخورداری از عوامل رفاهی نسبت به مدرک تحصیلی، جنسیت و سابقه شغلی نقش بیشتری را در تامین عوامل نگهدارنده شغل مربیان داشت(رمضان نژاد،1381)

در این میان سازمان تربیت بدنی به عنوان بزرگترین سازمان ورزشی دارای ویژگی هایی است که آن را از بسیاری از حوزه های مدیریت و دیگر سازمانها متمایز می سازد. این ویژگی عمدتا" مربوط به برنامه ها و فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش بوده که از گسترش وسیع در جامعه و پیچیدگی های اجرایی خاص خود برخوردار بوده و روز به روز بر وسعت فعالیتها و نیز پیچیدگی برنامه افزوده می شود. با توجه به مطالب ذکر شده محقق در این پژوهش بر آن است تا رابطه مهارتهای سه گانه مدیریت را با کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان را در واحد های تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار دهد.امید است تحقیق پیش رو گامی مؤثر در راستای بهبود مهارتهای مدیران که به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان و در عین حال عملکرد بهتر کارکنان باشد. در پایان به سوال کلی پژوهش مطرح می شود که آیا بین مهارت های مدیریت با کیفیت زندگی کاری و عملکرد مربیان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانشرقی ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از ویژگیهای مهم و اساسی سازمانها در محیط رقابتی و نامطمئن، عامل مدیریت آنهاست. با توجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر به چشم می خورد، بدون شک اعمال مدیریت اثر بخش و کارآمد ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و راهبردهای خود است. مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقشهای متعددی را بپذیرند و برای ایفای آنها به مهارتهای خاصی نیاز دارند. لزوم اطلاع کافی از اولویت این مهارتها در پستهای مدیریتی از چالشهای اصلی پیش روی مدیران ارشد و به ویژه مدیران دانشگاههاست. نیاز به مدیریت کارآمد در دانشگاهها و مراکز علمی به دلیل نقش بسیار مهم این مراکز به لحاظ تعلیم وتربیت نیروی انسانی متخصص، اهمیت بسیاری دارد. بدون شک در دنیای پیشرفته کنونی علاوه بر مراکز دانشگاهی هیچ موسسه ای بدون بهره گیری از هدایت و رهبری مدیران متخصص نمی تواند موجودیت خود را حفظ کند. اکثر مدیران در فرایند کاری و مسئولیتهای خود بعضی از مهارتهای انسانی را فرا می گیرند و تمرینهایی در این زمینه دارند اگر بخواهیم در نقش مدیر یا رهبری موثر باشیم به عاملی غیر از درک و پیش بینی رفتار نیاز داریم. به عبارت دیگر هر مدیری به مهارتهایی که در هدایت و کنترل افراد اثر دارد و احتیاج داشته، باید در رشد و تکامل آنها بکوشد.

ابتکار و نوآوری همچنان به عنوان عامل اساسی در توسعه و بقاء مؤسسات قلمداد خواهد شد. مطالعات به عمل آمده نشان می دهد که نوآوری محدود به تکنولوژی و فرآیندهای تولید نمی شود. تمایلاتی در جهت گسترش نوآوریهای محصول، نوآوری های سازمانی، نوآوری در مدیریت که شامل ابتکارات مالی، استراتژیک و ساختاری می باشد وجود دارد. مدیران سبز فایل سازمانهای نوآور باید مخترعین مبتکر باشند و یا حداقل ماهیت ابتکار را درک کنند، ضمنا" آنان ملزم به بازاریاب بودن و متخصص سیاست گذاری و مدیر اجرایی بودن هستند، چرا که مراحل مختلف نوآوری سبک های متفاوت رهبری و هدایت را می طلبند.به علاوه آنان به داشتن بردباری زیاد ، توانایی آینده نگری ، پشتکار در استراتژی انتخاب شده ، قدرت تحمل اشتباهات و درس گرفتن از آنها نیاز مندند در اینجاست که مهارتهای مدیریت خود را نشان می دهند و مدیران باید در سازمانها مهارتهای مختلف مدیریت را بر اساس رده مدیریت خود هم از طریق تجربه و آموزش فراگیرند(خیرمند و همکاران،1391).

در واقع در سازمانهای امروزی مدیران و رهبران با داشتن مهارتهای انسانی مؤثر و ارتباط برقرار کردن با افراد تیم، آنها را به پذیرفتن مسئولیت ها تشویق می کنند و افراد نیز در حین انجام کار تیمی به کسب مهارتهای لازم می پردازند. نیروی انسانی شاغل در سازمان با قابلیت ها و توانمندی های بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستای رضایت مندی مشتری از سازمان ایفا خواهد نمود. در این مسیر استفاده از تکنیکها و روشهای مختلف بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند مفید واقع شود. استفاده از تکنیکها و روشهای مختلف کیفیت زندگی کاری هنگامی با موفقیت توأم است که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان عملاً آنها را مورد استفاده قرار داد و در عرصه سازمان از آنها بهره جست. کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرآیند که موجبات تحقق اهداف را از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان فراهم می نماید(دعایی،1384).

با توجه به مباحث عنوان شده در بخش پیشین اهمیت و ضرورت مهارتهای مدیریتی در سازمانها و درمحیط رقابتی کنونی، همچنین لزوم توسعه و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان که ستون و اجزای مهم یک سازمان محسوب می شوند برای کارایی و اثربخشی بیش از پیش مدیران و سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. مدیران و کارکنان واحدهای تریبت بدنی در دانشگاهها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

کاسیو عملکرد کارکنان را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند. عملکرد کارکنان در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد. با انجام این تحقیق وضعیت مهارت های سه گانه مدیران تربیت بدنی،کیفیت زندگی کاری و عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانشرقی مشخص می شود و با بررسی ارتباط بین متغیرها راهکارهای لازم جهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری و عملکرد مربیان ورزشی ارائه خواهد شد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1-هدف كلی

هدف کلی این تحقیق عبارتست از بررسی ارتباط بین مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی، ادراکی، انسانی) مدیران تربیت بدنی با کیفیت زندگی کاری و عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

1-4-2-اهداف اختصاصی

 • توصیف منتخبی از ویژگیهای فردی (جنسیت،سن،مدرک تحصیلی،رشته تحصیلی،سابقه،درجه مربیگری) مدیران تربیت بدنی و مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی
 • توصیف مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی، ادراکی، انسانی) مدیران تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی
 • توصیف کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی،محیط کاری ایمن و بهداشتی ،تآمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیت های فردی)مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجان شرقی
 • توصیف عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجان شرقی
 • تعیین ارتباط بین مهارتهای سه گانه مدیریتی(فنی ،ادراکی،انسانی) مدیران تربیت بدنی با کیفیت زندگی کاری(پرداخت منصفانه و کافی،محیط کاری ایمن و بهداشتی ،تآمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیت های فردی)مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجان شرقی
 • تعیین ارتباط بین مهارتهای سه گانه مدیریتی(فنی،ادارکی،انسانی) مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجان شرقی


1-5- پرسش های تحقیق

 • وضعیت منتخبی از ویژگیهای فردی ( جنسیت ، سن، مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی ، سابقه ، درجه مربیگری ) مدیران تربیت بدنی و مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانشرقی چگونه است؟
 • وضعیت مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی، ادراکی، انسانی) مدیران تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانشرقی چگونه است؟
 • وضعیت کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی،دانلود متن کامل در سایت
  40y.ir
  محیط کاری ایمن و بهداشتی ،تآمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیت های فردی)مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجانشرقی چگونه است ؟
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 1:57 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیو

فهرست مطالب:

چکیده.................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق.................................................................................................................2

1-1- بیان مساله..................................................................................................................................3

1-2- ضرورت تحقیق.........................................................................................................................4

1-3- محدودیت های تحقیق..............................................................................................................4

1-4- تعریف متغیر ها.........................................................................................................................5

1-5- اهداف و فرضیه های تحقیق......................................................................................................8

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل..........................................................................10

2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی........................................................12

2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی...............................................................................16

2-2-1- اسناد مالکیت کالا ..............................................................................................................20

2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»........................................................................21

2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی.........................................................................................22

2-4- وصف تجاری اسناد حمل.......................................................................................................23

2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال.............................................................24

2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی............................................................................................25

2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی..............................................................................................26

2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات................................................................................27

2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی..............................................................................................28

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

و شروط مندرج در بارنامه های دریایی.................................................................30

3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی......................................................................................31

3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی................................................................................................36

3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل..........................................................38

3-3-1- شرط پـارامـونت................................................................................................................38

3-3-2- شرط هیمالیـا......................................................................................................................40

3-3-3- شرط دیمایس.....................................................................................................................41

3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا).....................................................................................41

3-3-5- شرط ارجاعی......................................................................................................................42

3-3-6- شرط غفلت.........................................................................................................................43

3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی..............................................................................................44

3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر..............................................................................................45

3-3-9- شرط کاسپیانا......................................................................................................................45

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن.........47

4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی............................50

4-1-1- متصدی حمل......................................................................................................................51

4-1-1-1- هویت متصدی حمل......................................................................................................52

4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه.....................................................54

4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ.............................................55

4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام...............................................56

4-1-2- متصدی حمل ثانوی...........................................................................................................57

4-1-3- مجری.................................................................................................................................59

4-1-3-1- اختیارات مجری.............................................................................................................60

4-1-5- مجری دریایی.....................................................................................................................61

4-1-6- متصدی حمل داخلی..........................................................................................................61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل.............................................................................................62

4-1-8- کشتی..................................................................................................................................64

4-1-9- فرمانده کشتی.....................................................................................................................66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما...............................................................................................67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل.................................................................................................68

4-1-12- ملوان و راهنما..................................................................................................................69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید....................................................................70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی .............................72

4-2-1- فرستنده...............................................................................................................................73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه........................................73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه..........................................................................................73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه...............................................................74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ................................75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ...................................................................................75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ.......................................................76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام...................................77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام.....................................................................................77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام..........................................................78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله......................................................................................78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ........................................................................79

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک......................................................................80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص......................................................80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات......................................................................81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل..................................................82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد...........................................................................................82

4-2-2- فرستنده اسنادی..................................................................................................................82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی...................................................................................................82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی.....................................................................83

4-2-3- گیرنده.................................................................................................................................84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده.............................................................................................................85

4-2-4- کنترل کننده........................................................................................................................86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده.........................................................................................................86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده.........................................................................................................88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل..................................................................................................89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده.....................................................................................................90

4-2-5- دارنده.................................................................................................................................90

4-2-5-1- حقوق دارنده..................................................................................................................91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده...........................................................................................91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ....................................................................................................92

4-2-7- پیمانکار..............................................................................................................................92

4-2-8- مالک محموله......................................................................................................................93

4-2-9- شخص ثالث.......................................................................................................................94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث...................................................................................................95

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی.........................................96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن...................................................................................98

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی....................................................................98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی..........................................................100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل.................................................................102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل..................................................................103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده......................................104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت........................104

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاك...................................................................................105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک....................................................................105

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش...............................................................106

5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش............................................106

5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک...............................................................................106

5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک.......................................................................106

5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک..............................................................................107

5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل............................................................108

5-4- رزرواسیون............................................................................................................................111

5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه.........................................................................................111

5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ..................................................................................111

5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام....................................................................................112

5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون......................................................................................................114

5-5- نتیجه گیری..........................................................................................................................116

منابع و ماخذ...................................................................................................................................118

منابع فارسی....................................................................................................................................118

منابع انگلیسی..................................................................................................................................120

چکیده

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل "درب به درب" و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و ...) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.


***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir


+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 1:54 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرف

فهرست مطالب:

چکیده........................................ 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1ـ1)مقدمه..................................... 3

1-2)بیان مساله....................................4

1-3)ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق...................................... 6

1-4 )اهداف تحقیق...................................... 7

1-5 )چهارچوب نظری تحقیق...................................... 7

1-6) فرضیه ها.................................... 8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.................. 9

1-8) قلمروتحقیق.............................12

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)

بخش اول:فن آوری اطلاعات....................................... 14

2-1-1) مقدمه. ....................................15

2-1-2) تاریخچة فن آوری اطلاعات....................................... 16

2-1-3) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات....................................... 17

2-1-4)ویژگی های اطلاعات....................................... 22

2-1-5) انواع اطلاعات....................................... 23

2-1-6) سیستم های اطلاعاتی...................................... 24

2-1-6-1)عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت............... 25

2-1-7) انواع سیستم ها ی اطلاعاتی...................................... 26

2-1-8) سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی...................................... 28

2-1-8-1)آشنایی با اینترنت....................................... 28

2-1-9)شبکه های ارتباطی...................................... 30

2-1-9-1)کاربردهای شبکه..................................... 31

2-1-9-2)توپولوژی شبکه..................................... 31

2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافیایی...................................... 32

2-1-10) کاربرد فن آوری اطلاعات....................................... 35

2-1-11) اهمیت فن آوری اطلاعات....................................... 36

2-1-12) مزایای فن آوری اطلاعات....................................... 37

2-1-13) اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان...................... 39

2-1-14) پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها..............................40

2-1-14-1) دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات..................... 40

2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات....................................... 42

2-1-15-1) گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها............. 43

2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات....................................... 43

2-1-16) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات....................................... 44

2-1-16-1)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات....................................... 45

2-1-17) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات....................................... 46

2-1-17-1)مراحل رشد «نولان».................................... 46

2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز» ....................................46

2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات....................................... 50

2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها.................................... 50

2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات....................................... 51

2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات....................................... 53

2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات....................................... 55

2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن...................................... 56

2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت....................................... 56

2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان..................................... 57

2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران..................................... 58

بخش دوم:عملکرد مالی...................................... 61

2-2-1) مقدمه..................................... 62

2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی...................................... 62

2-2-3) اندازه گیری عملکرد..................................... 63

2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد..................................... 65

2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل...................................... 68

2-2-6) عملکرد مالی...................................... 71

2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی...................................... 72

بخش سوم:پیشینه تحقیق...................................... 75

2-3-1)مقدمه..................................... 76

2-3-1-1)تحقیقات خارجی...................................... 76

2-3-1-2)تحقیقات داخلی...................................... 81

فصل سوم:روش تحقیق

3-1)مقدمه..................................... 86

3-2)روش تحقیق...................................... 86

3-3) جامعه و نمونه آماری...................................... 87

3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها.................................... 88

3-4-1)کتابخانه ای...................................... 88

3-4-2)پرسشنامه..................................... 89

3-5) روایی وپایایی پرسشنامه..................................... 90

3-5-1) روایی.................................... 90

3-5-2) پایایی...................................... 91

3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها.................................... 92

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1)مقدمه..................................... 95

4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق...................................... 95

4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات....................................... 104

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه..................................... 111

5 ـ2) نتیجه گیری...................................... 111

5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی...................................... 111

5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی...................................... 115

5-3) پیشنهادهای تحقیق...................................... 119

5 ـ4) پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده.................................... 122

5-5)محدودیت های تحقیق...................................... 122

منابع..................................... 123

پیوست الف) پرسشنامه..................................... 129

پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها.................................... 134

پیوست ج)توصیف متغیرها ....................................138

پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها ....................................141

چکیده:

فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید. فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در این تحقیق سعی شده است رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام پذیرفته شدند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه جهان شاهد تحولاتی دراقتصاد جهانی است و با سرعت بالایی رو به جلوست.این تحولات نا شی از تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات است.ازسوی دیگر جهانی شدن تجارت در بین کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهای ملی کشورها توسط شرکت های خارجی و بین المللی (چند ملیتی ) تحت نفوذ در آمده است. شرکت های تجاری که در تلاش برای حفظ بقا و رقابت با سایر کشورها و شرکت ها هستند، باید تفکرات و ابزارهای تجاری خود را جهانی کنند. یکی از این عرصه های رقابت استفاده از فن آوری اطلاعات است. بی شک مدیران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسی ایفا می کنند،در این امر اطلاعات تاثیر بسزایی در موفقیت امور مدیران و عملکرد سازمان ها دارد. اطلاعاتی که صحیح به موقع و به روز باشد، توسعه جهانی اینترنت این اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوری را برای گرد آوری و انتشار اطلاعات بکار می برد. فن آوری شامل تمام ابزارهای پیشرفته برای اصلاح بهبود وبهینه سازی،تحول عملکرد امور می گردد. فن آوری بایستی به عنوان بخش مهم سازمان ها برای به روز بودن تفکرمدیران در جهت پیشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب شده و زندگی انسان و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده است. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری است و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های نوین تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می شود، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن است. کشورها بدون توجه به این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات استفاده کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. بنابراین قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل شود با بها دادن به سرمایه های انسانی و برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی، کنترل هزینه ها و غیره استفاده کرد. به هرحال آنچه واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد کرد به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مسأله تحقیق ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق معرفی شدند.

2-1- بیان مسأله

عملکرد مالی شرکت یکی از موضوعات مهم سهامداران و مدیران موسسات انتفاعی است. مدیران با بکارگیری روش های جدید تلاش می کنند تا عملکرد مطلوبی در این زمینه ارایه کنند. عوامل متعددی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذار است و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر را برای بهبود فرآیندهای تجاری انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). باید توجه داشت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی هستند. در کل عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دست یابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت انتفاعی را اندازه گیری کرد(خداداد حسینی و همکاران،1385،ص68).

امروزه شرکت های ایرانی تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر و بیش از این می دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).برای عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند که یکی از این جنبه ها، فن آوری اطلاعات است.روند رو به رشد توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اقتصادی آن است.با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه به کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه ای است که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری های مالی، اثربخشی مالی فن آوری اطلاعات موضوع مهمی است که می تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداداد حسینی و همکاران،1385،ص62). بررسی ها نشان می دهند بین سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. فن آوری اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می گردد. (Turban, 2004 , p42) بنابر این می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونیکی امروز به طور فزاینده ای به فن آوری اطلاعات وابسته شود و از آن تاثیر بگیرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوری اطلاعات می توان در سریع ترین زمان اطلاعات مناسب را با کمترین هزینه درباره وجود مشتریان در بازارهای خارجی ، محصولات شرکت های رقیب ، قیمت مواد خام در سراسر جهان برای تصمیم گیری تامین کرد. بنابراین شرکت ها می توانند رویه های تصمیم گیری خود را به طور روزانه بهبود بخشند(کردستانی و هادیلو،1390،ص166). باید توجه داشت که حوزه های سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات در چند بخش تقسیم می شود (کردستانی و هادیلو،1390،ص171)؛ ( مقیم تیرگر،1391،ص174)

1- زیرساخت.

2- اتوماسیون اداری.

3- شبکه و امکانات ارتباطی.

4- سیستم گزارشات مدیریت.

5- منابع انسانی پشتیبان.

با توجه به مطالب بیان شده، محور اصلی این تحقیق متمرکز بر شناسایی عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

به نظر بسیاری از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل است و درتمامی جنبه ها وصنایع مختلف درحال نفوذ است،تا کنون اطلاعات به تنهایی به عنوان سرمایه سازمانی تصور نمی شد، فرآیند مدیریت هنری فردی تصور می شد، نه به عنوان فرآیند هماهنگی وسیع جهانی گسترده.اما امروزه اهمیت و ضرورت سیستم های اطلاعاتی درک شده است،زیرا بیشتر سازمان ها برای موفقیت خود به این سیستم ها نیاز دارند.فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد .هدف ازاین بررسی،تحلیل موشکافانه یکی از دلایلی است که سبب می شود برخی بنگاه ها دراستفاده از این فن آوری به اندازه کافی اثربخشی نداشته باشند(خادمی،1386،ص47).

استفاده از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان یک اصل اساسی برای کسب مزیت رقابتی و رقابت در بازارهای رقابتی امروزی است. برای این که یک شرکت بتواند با رقبای داخلی وخارجی روبرو شود نیاز به تجهیزاتی دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت شود.استفاده فن آوری اطلاعات در شرکت ها می تواند در سودآوری، بهره وری و سرعت عملکرد آن ها تاثیر بگذارد. انجام این تحقیق میتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشویق مدیران برای استفاده از فن آوری اطلاعات کمک کند.به نظر می رسد برای آن كه شرکت ها از حالت ایستا خارج و به گردش مستمر دارایی های خود بپردازند لازم است هماهنگی هایی میان محصول ومصرف کننده خود ایجاد نمایند تا بتواند سرمایه های گران قیمت خود را تحرك بخشیده و از طریق گردش سریع تر سرمایه حاشیه سود خود را منطقی تر کنند. چنین شرکت هایی باید بتوانند اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل تولید و تدارك مواد انتقال دهند تا تولید را با توجه به اطلاعات کافی برنامه ریزی نمایند(رفیعی،1383،ص5).

با توجه به این که شرکت ها به دنبال سود آوری در فضای رقابتی حال حاضر هستند و از طرفی فن آوری اطلاعات و نقش آن در شرکت های انتفاعی روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است ، تحقیق پیرامون این مسأله که سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات چگونه و تا چه میزان بر عملکرد مالی شرکت ها موثر است ، ضرورت پیدامی کند. هدف اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش ثروت سهامداران است و برای دستیابی به این هدف از ابزارها ( تصمیمات مدیریتی ) مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات است. نتایج تحقیق حاضر میتواند به میزان زیادی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحی استراتژی های بهبود آن حائز اهمیت باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپیدانلود متن کامل در سایت
40y.ir


+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 1:50 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 6

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان ...

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................... 1

مقدمه........................................................................................................................... 2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله............................................................................................................. 5

1-2 ضرورت تحقیق..................................................................................................... 5

1-3 اهداف تحقیق........................................................................................................ 6

1-4 سوال تحقیق.......................................................................................................... 6

1-5 فرضیات................................................................................................................ 6

1-6 روش تحقیق.......................................................................................................... 6

1-6-1 جامعه آماری...................................................................................................... 7

1-6-2 روش گردآوری اطلاعات................................................................................... 7

1-6-3 ابزار گردآوری تحقیق......................................................................................... 7

1-6-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 8

1-7 سوابق تحقیق......................................................................................................... 8

1-8 محدودیت های تحقیق........................................................................................... 9

1-9 محدوده و قلمرو تحقیق......................................................................................... 10

1-10 واژه ها ومفاهیم.................................................................................................... 10

1-10- 1 استان............................................................................................................. 10

1-10-2 شهرستان......................................................................................................... 11

1 ـ 10 ـ 3 فضا............................................................................................................ 11

1 -10-4 فضای سیاسی................................................................................................. 11

1 -10-5 ساماندهی فضایی............................................................................................ 11

1 -10-6 ساماندهی سیاسی فضا..................................................................................... 12

1 -10-7 تحلیل............................................................................................................ 12

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1 ناحیه سیاسی.......................................................................................................... 14

2-2 فضا..................................................................................................................... 15

2-2 -1 تقسیمات بنیانی فضا......................................................................................... 15

2-2-2 فضای جهانی..................................................................................................... 16

2-2-2 -1 عرصه بین المللی.......................................................................................... 16

2-2-2 -2 عرصه ی فراملی........................................................................................... 16

2-2-2 -3 فضای سیاره ای............................................................................................ 17

2-3 سازماندهی............................................................................................................ 18

2-4 سازماندهی های بین المللی..................................................................................... 18

2-5 سازماندهی فضا..................................................................................................... 19

2-5-1 سازماندهی سیاسی فضا و اهمیت آن.................................................................... 20

2-5-2 اهداف سازماندهی سیاسی فضا............................................................................ 21

2-6 عناصر و شاخص‏های سازماندهی سیاسی فضا.......................................................... 22

2-6-1 شاخص جمعیت................................................................................................ 22

2-6-2 شاخص‏های جغرافیایی...................................................................................... 23

2-6-3 شاخص سیاسی................................................................................................ 23

2-7 فرآیند سازماندهی سیاسی فضا............................................................................... 24

2-8 سازماندهی و مدیریت مکان و ناحیه سیاسی............................................................. 26

2-9 عوامل موثر بر شکل گیری فرایند سازماندهی سیاسی فضا.......................................... 27

2-10 اهداف عمده سازماندهی سیاسی و مدیریت ناحیه.................................................... 28

2-11 ملاحظات لازم در سازماندهی سیاسی فضا............................................................. 28

2-12 نظامهای حکومتی مدیریت سیاسی فضا.................................................................. 29

2-12 -1 الگوی بسیط یا تک ساخت.............................................................................. 29

2-12 -2 الگوی ترکیبی و فدرال.................................................................................... 30

2-12-3 الگوی ناحیه ای................................................................................................ 30

2-13 تمرکز و عدم تمرکز در نظام سیاسی...................................................................... 30

2-14دولت و حکومت محلی......................................................................................... 31

فصل سوم : عرصه جغرافیایی پژوهش

3-1- ویژگی های طبیعی............................................................................................... 33

3-1-1- موقعیت جغرافیایی........................................................................................... 33

3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی...................................................................................... 35

3-1-3- توپوگرافی....................................................................................................... 37

3-1-4- اقلیم............................................................................................................... 37

3-1-4-1- درجه حرارت.............................................................................................. 38

3-1-4-2- بارندگی...................................................................................................... 40

3-1-4-3- رطوبت نسبی............................................................................................... 41

3-1-4-4- باد.............................................................................................................. 41

3-1-4-4-1- بادهای محلی بندرانزلی............................................................................ 42

3-1-4-5- منابع آب..................................................................................................... 43

3-1-4-6- خاک........................................................................................................... 43

3-2- ویژگی های انسانی.............................................................................................. 44

3-2- 1- جمعیت و ساخت جنسی................................................................................ 44

3-2-2- ترکیب و نوع خانوار......................................................................................... 46

3-2-3- تراکم جمعیت.................................................................................................. 47

3-2-4- سواد............................................................................................................... 48

3-2-5- گروه های سنی................................................................................................ 49

3-2-6- مهاجرت......................................................................................................... 50

3-2-7 فعالیت های اقتصادی......................................................................................... 51

3-2-7-1- اشتغال......................................................................................................... 52

3-2-8- مرفولوژی شهری و ساختار فضایی- کالبدی....................................................... 55

3-2-8-1-تحلیل معماری و طراحی شهری در ساختار فضایی- کالبدی محدوده مطالعات... 55

3-2-8-2- معماری در سکونتگاه های شهری.................................................................. 56

3-2-8-3- خیابان های پاسداران و اطباء ........................................................................ 56

3-2-8-3-1- سیما و منظر شهری ................................................................................. 56

3-2-8-3-2- معابر اصلی.............................................................................................. 57

3-2-8-3-3- معابر فرعی ودسترسی های محلی............................................................. 57

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 یافته های تحقیق.................................................................................................... 59

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات

5-1آزمون فرضیه ها...................................................................................................... 85

5-2 نتیجه گیری.......................................................................................................... 86

5-3 ارائه راهکار ها و پیشنهادات.................................................................................. 88

منابع............................................................................................................................ 89

چکیده

این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از پرسشنامه، مطالعات و مشاهدات میدانی به تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی درسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق تحلیل نقش شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان و شناسایی نقاط ضعف و قوت بندر انزلی درسازماندهی سیاسی استان گیلان، و تبیین موقعیت جغرافیایی تاثیر گذار بر توسعه فضای سیاسی شهرستان انزلی می باشد. در این تحقیق با توجه به روش مورگان تعداد 384 نفر از جمعیت موجود در شهرستان بندرانزلی بصورت تصادفی مورد ارزیابی قرارداده که به شرح زیر می باشد.

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نقش شهرستان بندرانزلی رادرسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان بسیارزیادوزیاد بیان نموده و معتقدند وجودمنطقه آزاد تجاری، سواحل و توریستی بودن، نقش بندری و گمرک و موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان از مولفه های تاثیرگذاراین شهرستان را در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان می باشد.و در خصوص موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص شهرستان بیش از نیمی از پاسخ دهندگان موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص این شهرستان را از نظر مولفه های تاثیرگذار در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان بسیارزیادوزیاد بیان نموده اند و درارتباط با نقش و تاثیر منطقه آزاد تجاری اکثرپاسخ دهندگان تاثیر منطقه آزاد تجاری را در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بسیارزیادو زیاد بیان نموده اند.

واژگان کلیدی: نقش، سازماندهی، فضای سیاسی، شهرستان بندرانزلی، استان گیلان

مقدمه

سازماندهی سیاسی فضا، اگر مهم‏ترین بحث دولت‏های مدرن نباشد بدون تردید یکی از حساسترین و مهم‏ترین مباحث آنها می‏باشد که عوامل سیاسی و اجتماعی، تاریخ و فرهنگ یک جامعه را به کمک می‏طلبد. مبحث سازماندهی سیاسی فضا، تا بدان حد دارای اهمیت است که به عنوان شاخصی برای گونه شناسی نظام‏های حکومتی نیز بکار می‏رود. بنابراین می‏توان گفت سازماندهی سیاسی فضا، تقسیم‏بندی یک پهنه سرزمینی براساس عوامل و محدوده‏های همگن اجتماعی، محیطی، اقتصادی، سیاسی و اداری توسعۀ پایدار و به منظور ایفای نقش سیاسی می‏باشد . لذا دولتها به دلیل اهمیت سازماندهی سیاسی فضا در توسعه کشورهایشان نسبت به تقسیم فضای سرزمین خود به شکل مناسب و بهینه جدیت خاصی دارند. سطح اختیارات و قدرت تصمیم‏گیری و کارکرد سیاسی واحدهای تقسیماتی درون کشوری تا حد زیادی تابع نوع دولت و سیستم سیاسی سطح ملی می‏باشد. در واقع سازماندهی سیاسی فضا، ازاهم مسائلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‏ریزی‏های اقتصادی و اجتماعی و اداری بهترین سرزمین و بهره‏برداری بیشتر به آن توجه نمود. مادامی که سازماندهی صحیحی نداشته باشیم بازده هرگونه برنامه‏ریزی در سطح ملی، منطقه‏ای و محلی ناچیز و احتمالاً مغشوش خواهد بود. بنابراین این پایان نامه در صدد است تا به تعیین نقش شهرستان بندرانزلی درسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان پرداخته و بر این اساس و با توجه به موارد فوق به پنج فصل زیر تقسیم می گردد.

فصل اول : کلیات تحقیق که در آن بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوال تحقیق فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، سوابق تحقیق، محدودیت های تحقیق، محدوده و قلمرو تحقیق، واژه ها ومفاهیم اشاره گردیده است.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق که در آن به موارد زیر پرداخته شده است

ناحیه سیاسی، فضا، تقسیمات بنیانی فضا، فضای جهانی، عرصه بین المللی، عرصه ی فراملی، فضای سیاره ای، سازماندهی، سازماندهی های بین المللی، سازماندهی فضا، سازماندهی سیاسی فضا و اهمیت آن، اهداف سازماندهی سیاسی فضا، عناصر و شاخص‏های سازماندهی سیاسی فضا، فرآیند سازماندهی سیاسی فضا، سازماندهی و مدیریت مکان و ناحیه سیاسی، عوامل موثر بر شکل گیری فرایند سازماندهی سیاسی فضا

اهداف عمده سازماندهی سیاسی و مدیریت ناحیه، ملاحظات لازم در سازماندهی سیاسی فضا، نظامهای حکومتی مدیریت سیاسی فضا و غیره می باشد.

فصل سوم: عرصه جغرافیایی پژوهش در این فصل به مواردی از جمله

ویژگی های طبیعی، موقعیت جغرافیایی، زمین شناسی بندرانزلی، توپوگرافی، اقلیم، منابع آب، خاک

ویژگی های انسانی، جمعیت و ساخت جنسی، ترکیب و نوع خانوار، تراکم جمعیت، سواد، گروه های سنی

مهاجرت، فعالیت های اقتصادی، مرفولوژی شهری و ساختار فضایی- کالبدی وغیره پرداخته شده است

فصل چهارم: یافته های تحقیق که به تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها پرداخته شده است.

فصل پنجم:آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائه راهکارها وپیشنهادات ودر نهایت منابع و مآ خذ می باشد.

1-1 بیان مسئله

سازماندهی سیاسی فضا یکی از مهمترین و حساسترین وظایف مسئولین کشور ها بشمار می رود. این امر به منظور مدیریت بهینه و پایدار سرزمین و با هدف حفظ و تداوم یکپارچگی در سطوح ملی، محلی و منطقه ای انجام می شود. به دلیل اهمیت سازماندهی فضا در توسعه، معمولا دولتها نسبت به تقسیم فضای سرزمینی خود به شکل مطلوب و مناسب جدیت خاصی دارند.از زمان شکل گیری نخستین حکومتهاکه به صورت قبیله ای اداره می شدند تا حکومتهای مدرن امروزی به نوعی سازمان دهی سیاسی فضا درگسترش دموکراسی و حاکمیت هر منطقه بوده و تبیین و تاثیر آن برساختار فضای سیاسی آن منطقه می باشد.

شهرستان بندرانزلی از نظر سازماندهی فضای سیاسی دارای یک شهر به نام انزلی، یک بخش به نام بخش مرکزی با دو دهستان به نام های دهستان چهارفریضه با 21 آبادی و دهستان لیجارکی حسن رود با 7 آبادی می باشد.این شهرستان از دیرباز بعنوان دروازه ی اروپا شناخته شده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین بندر حوزه ی جنوبی دریای خزر از اهمیت بسیار زیادی در ملاحظات سیاسی و اقتصادی منطقه برخوردار است. از نقطه نظر نظامی حضورناوگان منطقه ی چهارم دریایی در این شهرستان نشان دهنده ی اهمیت بسیار زیاد آن در معادلات منطقه بوده و از نظر اقتصادی با وجود منطقه آزاد تجاری د راین شهرستان جایگاه خاصی در استان گیلان و کشور دارد. نظر به اهمیت این شهرستان در استان گیلان از نظر سیاسی و اقتصادی وتعیین جایگاه هر شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان، این پایان نامه در تلاش است تا نقش شهرستان بندر انزلی را در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان تعیین نماید. در این تحقیق سازماندهی سیاسی فضا دراستان گیلان بعنوان متغیر وابسته وشهرستان بندر انزلی بعنوان متغیر مستقل می باشد.

1-2 اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که با مطالعات و بررسی های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با تعیین جایگاه شهرستان بندر انزلی و تاثیرآن بر سازماندهی فضاهای سیاسی استان گیلان محدود و اندک می باشد . لذا به نظر می رسد با انجام این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش ها وتحقیقات صورت گرفته در این زمینه مرتفع گردد . و از سوی دیگر اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که تعیین نقش شهرستان انزلی با دارا بودن منطقه آزاد تجاری و سواحل زیبا می تواند در سازماندهی فضای سیاسی استان اقدامات بهتری داشته باشد.

1-3 اهداف تحقیق

مهمترین اهداف این تحقیق به شرح زیر است:

- تعیین جایگاه شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان

– شناسایی نقاط ضعف و قوت بندر انزلی در سازماندهی سیاسی استان گیلان

-تبیین موقعیت جغرافیایی تاثیر گذار بر توسعه فضای سیاسی شهرستان انزلی

1-4 سوال تحقیق

سوالهای این پژوهش عبارتند از :

مولفه های تاثیر گذار شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان کدامند؟

آیاسازمان منطقه آزاد تجاری در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بندر انزلی نقش دارد؟

1-5 فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالهای تحقیق، فرضیه های زیر مطرح است:

موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص شهرستان بندر انزلی از مولفه های تاثیر گذار در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان می باشد.

سازمان منطقه آزاد تجاری در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بندر انزلی نقش دارد.

1-6 روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی، تحلیلی می باشد. و به روش کتابخانه ای و اسنادی از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی و پژوهشی، مقالات و سایتهای اینترنتی گردآوری شده است. روش جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب وکتب موجود کتابخانه های حقیقی ومجازی معتبر واسنادی، بهره برداری ازسایت‎های اینترنتی معتبرمرتبط با موضوع و بانک های اطلاعاتی ونقشه وتصاویر مناطق مورد مطالعه تحقیق می‎باشد.

1-6-1 جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره آن به مطالعه بپردازد( مقیمی، 1385، 294) در تحقیق فوق جامعه آماری کل شهرستان بندرانزلی می باشد.

نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد بعبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشدو نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه( دلاور، 1380، ص120)

در این تحقیق حجم نمونه براساس روش مورگان انتخاب می گردد . لذا با توجه به جمعیت شهرستان که بالای 100000 نفر بوده، تعداد 384 نفر بطور تصادفی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

1-6-2 روش گردآوری اطلاعات

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir


+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 1:47 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5

دانلود پایان نامه:تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 3

سوالات تحقیق 3

سوال اصلی تحقیق 3

فرضیه اصلی تحقیق 3

سوالات فرعی تحقیق 4

فرضیه های تحقیق 4

پیشینه تحقیق 4

اهداف تحقیق 4

روش تحقیق 5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم 6

مبحث اول: واژه شناسی 7

گفتار اول: واژگان اصلی 8

بند اول: عقد 8

بند دوم: قرارداد 11

بند سوم: معامله 12

الف: معامله به معنای اعم 13

ب: معامله به معنای خاص 13

ج: معامله به معنای اخص 14

د: عقد، معامله و قرارداد 14

بند چهارم: ایقاع 16

بند پنجم: فسخ 18

بند ششم: انفساخ 20

گفتار دوم: واژگان مرتبط 20

بند اول: انحلال عقد 21

بند دوم: حق واسقاط آن 23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ 26

گفتار اول: شرط ضمن عقد 26

بند اول: ماهیت اعتباری 27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد 28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد 29

بند چهارم: شرط فاسخ 30

گفتار دوم: حکم قانون 31

بند اول: خیارات معینه 34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص 35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن 35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد 37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد 40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد 40

بند دوم: تعهدات ضمنی 40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه 43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر 45

گفتار اول: مفهوم فسخ 48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ 49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ 54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ 58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ 59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی 60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ 64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم 67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه 69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد 69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد 73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله 76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته 81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله 82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ 84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ 96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص 104

نتیجه گیری 108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیقسوالات فرعی تحقیق

 1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
 2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

 1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
 2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
 2. بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
 3. بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

روش تحقیق

در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شدانلود متن کامل در سایت
40y.ir
ود و در جهت تطبیق


+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 1:44 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 5